64

Thov vajtswv tsom kwm

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Vajtswv, thov koj mloog kuv lub suab yws,
   thov tsom kwm kuv txojsia ntawm
   cov yeeb ncuab uas txaus ntshai kawg li.
  2Thov muab kuv nraim
   kom dhau cov neeg limhiam tej tswvyim phem,
  thiab nraim kom dhau
   cov neeg ua phem tej tswvyim.
  3Lawv hov lawv tus nplaig
   zoo yam nkaus li hov ntaj,
  thiab muab tej lus nyaum tso
   yam nkaus li nruab xub tshuaj lawm,
  4Lawv nyob hauv lub chaw zov kev tua
   rau cov neeg tsis txhaum,
   lawv tua tamsid tsis ntshai leejtwg li.
  5Lawv tuav rawv lawv lub tswvyim phem
   ruaj ruaj li,
  lawv hais txog qhov uas
   muab voj hlua cuab twjywm,
   lawv xav tias, “Leejtwg pom tau peb?”
  6Lawv npaj tswvyim phem hais tias,
   “Peb tau xav tswvyim ntse kawg li.”
  Tej uas neeg xav
   thiab tej uas nyob hauv lawv lub siab
   yeej tob kawg li.

  7Tiamsis Vajtswv yuav xuas hneev tua lawv
   mas lawv yuav raug mob tamsid.
  8Vim yog tim lawv tus nplaig
   nws yuav ua rau lawv puam tsuaj.
   Txhua tus uas pom lawv yuav luag co hau nco.
  9Mas sawvdaws yuav ntshai,
   lawv yuav piav txog Vajtswv tej haujlwm,
  thiab ua tib zoo xav txog
   tej uas Vajtswv tau ua lawd.
  10Cia cov neeg ncaj ncees
   zoo siab xyiv fab rau hauv Yawmsaub,
  thiab cawm siav rau hauv nws.
   Cia txhua tus uas siab ncaj qhuas nws.