66

Qhuas Vajtswv tej haujlwm uas loj kawg

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog zaj nkauj hu.
  1Thoob lub ntiajteb 'e,
   cia li tsa suab qw xyiv fab rau Vajtswv,
  2cia li hu nkauj hais txog nws lub npe
   uas muaj hwjchim ci ntsa iab,
   cia li tsa suab qhuas nws kawg nkaus li.
  3Cia li hais rau Vajtswv tias,
   “Koj tes haujlwm txaus ntshai kawg li.
  Koj lub hwjchim loj kawg nkaus
   ua rau koj cov yeeb ncuab
   pe khwb nkaus rau ntawm koj xubntiag.
  4Thoob lub ntiajteb pe hawm koj,
   lawv hu nkauj qhuas koj,
   lawv hu nkauj qhuas koj lub npe.”

  5Cia li los saib tej uas Vajtswv tau ua.
   Tej haujlwm uas Vajtswv ua rau hauv neeg
   nruab nrab mas txaus ntshai kawg li.
  6Nws muab dej hiavtxwv hloov ua nruab nqhuab,
   neeg xuas kotaw hla kiag lub hav dej.
   Qhov ntawd peb zoo siab xyiv fab rau Vajtswv,
  7uas muaj hwjchim kav mus ib txhis,
  nws yog tus uas lub qhov muag
   ntsia ntsoov ib tsoom tebchaws.
  Tsis txhob cia cov uas fav xeeb
   tsab nws tus kheej ua loj.

  8Ib tsoom neeg 'e, cia li qhuas peb tus Vajtswv,
   cia li ua kom hnov lub suab qhuas nws.
  9Nws yog tus uas tuav peb
   kom muaj txojsia nyob hauv cov neeg ciaj
   thiab tsis pub peb txhais kotaw plam.
  10Au Vajtswv, koj tau sim peb,
   koj sim peb yam nkaus li sim nyiaj.
  11Koj tau coj peb los rau hauv phob tsig,
   koj tau muab kev txom nyem rau peb ris.
  12Koj tau cia neeg caij nees tsuj peb taubhau,
   peb tau kwm hav hluav taws kwm hav dej,
  tiamsis nimno koj coj peb los txog
   qhov chaw uas muaj nplua mias.

  13Kuv yuav coj tej qhov txhia chaw
   uas hlawv xyeem tuaj
   rau hauv koj lub tuam tsev,
  kuv yuav muab tej uas
   kuv yeem lus tseg lawm rau koj,
  14raws li kuv daim tawv ncauj tau hais cia
   thiab kuv lub qhov ncauj tau cog lus
   rau thaum kuv raug kev ceeblaj txom nyem.
  15Kuv yuav muab tej tsiaj uas rog rog
   ua kevcai hlawv xyeem,
  thiab muab txiv yaj hlawv xyeem
   pa nchos ua ke.
   Kuv yuav muab txiv nyuj txiv tshis xyeem.

  16Nej txhua tus uas hwm
   thiab paub ntshai Vajtswv, cia li los mloog.
  Kuv yuav hais txog
   tej uas Vajtswv tau ua pab kuv.
  17Kuv tsa suab quaj nrov thov nws
   thiab kuv tus nplaig qhuas ntxhias nws.
  18Yog kuv tseem khaws tej kev txhaum
   rau hauv kuv lub siab,
   tus Tswv yuav tsis mloog kuv tej lus.
  19Tiamsis Vajtswv yeej mloog lawm tiag,
   nws twb tig ntsej mloog kuv lub suab thov.

  20Qhuas Vajtswv,
   rau qhov nws tsis tso kuv tej lus thov tseg
  thiab tsis muab nws txojkev hlub
   uas ruaj khov rho ntawm kuv mus.