68

Vajtswv kov yeej

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog Davi zaj nkauj. Yog zaj nkauj hu.
  1Thov Vajtswv sawv tsees,
   thov cia nws cov yeeb ncuab
   khiav tawg ua sab ua sua,
  thov cia cov uas ntxub nws
   khiav ntawm nws hauv ntej mus.
  2Tej pa ncho raug raws ya tag mus li cas,
   thov koj muab lawv ntiab khiav tag
   ib yam li ntawd.
  Ciab ntab yaj ntshis
   rau ntawm hluavtaws li cas,
  kuj thov cia cov neeg limhiam puam tsuaj
   ntawm Vajtswv lub xubntiag li ntawd.
  3Thov cia cov neeg ncaj ncees xyiv fab,
   cia lawv zoo siab xyiv fab
  rau ntawm Vajtswv xubntiag,
   cia lawv qw zoo siab hlo.

  4Cia li hu nkauj rau Vajtswv,
   cia li hu nkauj qhuas nws lub npe,
   cia li tsa suab hu nkauj rau tus uas caij huab.
  Nws lub npe yog Yawmsaub,
   cia li qw zoo siab hlo
   rau ntawm nws xubntiag.
  5Vajtswv uas nyob hauv
   nws lub chaw dawb huv
  nws ua cov menyuam uas
   tsis muaj txiv leej txiv,
   thiab tuav cov poj ntsuam txojcai.
  6Vajtswv pub cov uas tsis muaj vag muaj tse
   tau vaj tau tsev nyob,
  nws tso cov uas raug kaw
   tawm los nyob kaj siab hlo,
  tiamsis cov uas fav xeeb
   nyob hauv lub tebchaws uas qhuav nkig nkuav.

  7Au Vajtswv, thaum koj coj koj haiv neeg mus,
   thaum koj mus hauv tebchaws moj sab qhua,
  8lub ntiajteb ntseeg nkaws,
   lub ntuj tso nag los
   tab meeg Vajtswv xubntiag,
  yog Vajtswv ntawm lub roob Xinai,
   uas yog Yixayee tus Vajtswv.
  9Au Vajtswv, koj tso nag los heev thoob plaws.
   Thaum koj qub txeeg qub teg qaug zog,
   koj txhawb kom rov muaj zog.
  10Koj pab yaj los nyob rau hauv.
   Au Vajtswv, vim koj ua zoo
   koj thiaj pub rau cov uas txom nyem.

  11Tus Tswv hais nws tej lus,
   mas cov uas coj xov zoo coob kawg li,
  12hais tias, “Tej vajntxwv thiab lawv tej tub rog
   khiav lawm, lawv khiav tag lawm.”
  Cov pojniam uas nyob hauv tsev
   kuj muab tej qhov txhia chaw
   uas txeeb tau los faib.
  13Txawm yog nej cov uas
   pw hauv nruab nrab tej nkuaj yaj,
  los nej tau moj zeej nquab taug
   uas kooj tis luam nyiaj,
   plaub tis luam tseem kub.
  14Thaum tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   ua rau tej vajntxwv khiav ua sab ua sua,
  mas daus xib daus npu tau los
   rau saum lub roob Xamoo.

  15Lub roob uas muaj
   hwjchim loj hauv Npasas 'e,
  lub roob uas muaj ntau lub ncov
   hauv Npasas tebchaws 'e,
  16lub roob uas muaj ntau lub ncov 'e,
   ua li cas koj yuav saib ua khib siab tsawv
  rau lub roob uas Vajtswv xaiv cia
   ua nws lub chaw nyob,
  uas yog lub chaw uas Yawmsaub yuav nyob
   mus ib txhis?
  17Tus Tswv tuaj ntawm Xinai tuaj
   rau hauv lub chaw dawb huv
  muaj tsheb ua rog khov kho
   qas txhiab qas vam lub nrog nws ua ke.
  18Koj nce rau saum lub roob siab,
   coj cov uas ntes tau nrog koj mus
   thiab txais tej tshav ntuj ntawm tej neeg,
  txawm yog cov uas fav xeeb los kuj pub thiab,
   kom koj uas yog Vajtswv Yawmsaub
   thiaj los nyob qhov ntawd.
  19Cia li qhuas tus Tswv
   uas niaj hnub ris peb lub nra.
   Vajtswv yog peb txojkev cawm dim.
  20Peb tus Vajtswv
   yog tus Vajtswv uas cawm dim.
  Qhov uas dim kev tuag
   nyob ntawm Vajtswv Yawmsaub.

  21Vajtswv yuav tsoo nws cov yeeb ncuab
   lub taubhau kom tawg,
  yog cov uas taug txojkev txhaum
   lub tiaj taubhau uas muaj plaubhau ntev.
  22Yawmsaub hais tias,
   “Kuv yuav coj lawv rov ntawm Npasas los,
  kuv yuav coj lawv
   tawm hauv qab hiavtxwv los,
  23kom nej txhais kotaw
   thiaj tau kwm lawv cov ntshav
  thiab nej cov dev tus nplaig
   thiaj tau yaim tej tshawj chim cov ntshav.”

  24Au Vajtswv, koj cov neeg
   ua tsheej ib pab tshwm plaws tuaj lawm,
  yog kuv tus Vajtswv
   uas yog kuv tus vajntxwv pab neeg,
   nkag rau hauv qhov chaw uas pe hawm koj.
  25Cov uas hu nkauj mus ua ntej,
   cov uas ntaus nkauj nog ncas
   ua tom qab kawg,
  cov hluas nkauj npuaj nruas ntxhias
   tuaj nruab nrab.
  26Nej uas yog Yixayee cov noob 'e,
   cia li qhuas Vajtswv,
  cia li qhuas Yawmsaub rau thaum
   cov neeg coob coob tuaj txoos ua ke.
  27Xeem Npeeyamee
   uas yog pab tsawg dua tej mus ua ntej,
  Yuda cov thawj uas nyob ua tej pab coob coob
   thiab Xenpuloo cov thawj
   thiab Nathali cov thawj mus raws qab.
  28Au Vajtswv, thov koj npaj koj lub hwjchim los.
   Au Vajtswv, thov koj ua koj lub zog tshwm los
   ib yam li koj twb ua pab peb los lawm.
  29Vim yog muaj koj lub tuam tsev
   hauv Yeluxalees
  mas tej vajntxwv thiaj coj tshav ntuj
   tuaj pub rau koj.
  30Thov koj txwv tej tsiaj qus
   uas nyob hauv tej hav tauj deg,
  yog pab txiv nyuj thiab cov menyuam nyuj
   uas yog ib tsoom neeg,
  mus txog thaum lawv txo hwjchim
   es coj nyiaj daim tuaj pub rau koj.
  Thov koj ua rau cov neeg uas nyiam ua rog
   khiav ua sab ua sua tag.
  31Thov cia lawv coj tej tooj liab
   hauv Iyi tebchaws los,
   cia Khuj tebchaws maj tsa tes rau Vajtswv.

  32Ib tsoom tebchaws hauv ntiajteb 'e,
   cia li hu nkauj rau Vajtswv,
   cia li hu nkauj qhuas tus Tswv,
  33yog tus uas caij cov huab saum ntuj
   uas yeej nyob ib txhiab ib txhis los.
  Mloog maj, nws xa nws lub suab tawm mus,
   yog lub suab uas muaj hwjchim loj.
  34Cia li qhuas tias Vajtswv muaj hwjchim,
   nws hwjchim meej mom nyob saum cov Yixayee,
   nws lub hwjchim nyob saum nruab ntug.
  35Vajtswv nyob hauv lub chaw uas pe nws
   mas txaus ntshai kawg,
  nws yog cov Yixayee tus Vajtswv,
   nws pub nws lub zog thiab nws lub hwjchim
   rau nws haiv neeg.

  Cia li qhuas Vajtswv.