69

Quaj vem yog lwj sab

Sau rua tug thawj coj hu nkauj, lawv le lub suab Paaj Lilij. Tavi sau.
  1Au Vaajtswv, thov cawm kuv dim,
   tsua qhov dej nyaab nto kuv cej daab lawm.
  2Kuv zum rua huv lub paag haav av tub tub
   tsw muaj daabtsw tag taw.
  Kuv lug rua huv qhov kws dej tub
   mas dej ndwg lug nyaab hlo kuv.
  3Kuv quaj quaj qaug zug taag,
   kuv roj paas qhuav taag,
  kuv qhov muag tsaus muag taag
   vem kuv tog rawv kuv tug Vaajtswv.
  4Cov tuabneeg kws laam ntxub kuv do do
   mas muaj ntau dua
   kuv cov plaubhau sau taubhau.
  Cov tuabneeg kws xaav txuv kuv
   muaj fwjchim heev,
   puab laam ua yeeb ncuab rua kuv do do le.
  Nwgnuav kuv yuav tsum thim
   tej kws kuv tsw tau nyag moog hab lov?
  5Au Vaajtswv, koj yeej paub tas kuv yuam kev,
   tej kev txhum kws kuv ua
   zais tsw tau ntawm koj.

  6Au Vaajtswv Yawmsaub
   kws muaj fwjchim luj kawg nkaus,
  thov tsw xob ca cov kws vaam khom koj
   raug txaaj muag vem tim kuv.
  Au Yixayee tug Vaajtswv,
   thov tsw xob ca cov kws nrhav koj
   poob ntsej muag vem tim kuv.
  7Vem saib rua koj mas kuv txhad raug thuaj
   hab kev txaaj muag npug nkaus kuv lub plhu.
  8Kuv raug ua ib tug qhua txawv ntsej muag
   rua kuv cov kwvtij,
  hab ua lwm haiv tuabneeg
   rua kuv nam cov tub.
  9Kuv kub sab quas lug rua koj lub tuam tsev
   kawg daag kawg zug
  mas tej lug kws luas thuaj koj
   txhad poob rua sau kuv.
  10Thaus kuv txu lub sab yoo mov
   mas kuv txhad raug luas thuaj luag.
  11Thaus kuv muab khaub seev tsaaj lug naav
   kuv tag luas ncauj luas lu.
  12Cov kws nyob ntawm rooj loog
   kuj has txug kuv,
  cov kws quav dej quav cawv
   phim nkauj hu txug kuv.

  13Au Yawmsaub, kuv tug kheej
   mas kuv thov koj.
  Au Vaajtswv, lub swjhawm kws txaus koj sab,
   thov koj teb kuv vem koj txujkev hlub
   ruaj khov muaj nplua quas mag.
  hab muab koj txujkev cawm dim
   kws tso sab tau paab kuv.
  14Thov cawm kuv dim
   huv lub paag av kws zum,
  thov tso kuv dim ntawm kuv cov yeeb ncuab
   hab dim huv tej dej tub tub.
  15Thov tsw xob ca dej ndwg nyaab hlo kuv,
   thov tsw xob ca qhov dej tub nqog kuv,
   tsw xob ca kev tuag tuab kaug kuv.
  16Au Yawmsaub, thov koj teb kuv
   tsua qhov koj txujkev hlub
   kws ruaj khov zoo kawg.
  Vem koj txujkev khuvleej muaj nplua quas mag
   thov tig lug rua kuv.
  17Koj tsw xob fee plhu ntawm koj tug qhev.
   Kuv raug txom nyem lwj sab,
   thov kawgkag teb kuv.
  18Thov lug ze kuv, thov txhwv kuv dim,
   thov tso kuv dim vem kuv muaj yeeb ncuab.

  19Koj yeej paub tej kws luas thuaj kuv,
   hab paub kuv kev txaaj muag
   hab kev poob ntsej muag.
  Koj yeej paub kuv cov tshawj chim
   huvsw lawm.
  20Kuv raug luas thuaj
   ua rua kuv lub sab lwj taag
   kuv txhad poob sab nthaav.
  Kuv nrhav ib tug khuvleej tassws tsw muaj le,
   kuv nrhav ib tug nplig kuv
   tassws nrhav tsw ntswb.
  21Puab muab tshuaj ab ua mov rua kuv noj,
   thaus kuv nqhes dej
   puab muab kua qaub rua kuv haus.

  22Thov ca puab lub rooj noj
   ua yej ua ntxab cuab puab,
  ca puab tej kev noj haus xyeem rua Vaajtswv
   ua qhov taub cuab puab.
  23Thov kuas puab lub qhov muag tsaus,
   puab txhad tsw pum kev,
   hab ua kuas puab lub duav saav moog le.
  24Thov nchuav koj txujkev npau tawg
   rua sau puab
  hab muab koj txujkev chim kws kub kawg
   lawv kuas cuag puab.
  25Ca puab lub yeej nyob do cuas,
   tsw xob tseg leejtwg nyob
   huv puab tej tsev ntaub.
  26Puab tswm txom tug kws raug koj nplawm,
   puab pheej pav txug tug kws koj
   ua kuas mob lawd tej kev txom nyem.
  27Thov koj rau txem rua puab
   rau taag los rau thab,
   thov koj tsw xob zaam puab lub txem le.
  28Thov muab puab npe thuam huv phoo ntawv
   kws sau cov tuabneeg caj tej npe moog,
  tsw xob muab puab nce npe
   rua huv cov tuabneeg ncaaj nceeg.
  29Kuv raug kev txom nyem hab raug mob.
   Au Vaajtswv, thov koj cawm kuv
   hab muab kuv txawb rua lub chaw sab.

  30Kuv yuav hu nkauj qhuas Vaajtswv lub npe,
   kuv yuav ua nwg tsaug
   qhuas nwg lub koob meej.
  31Tej nuav yuav txaus Yawmsaub lub sab
   heev dua le tua nyuj lossws xyeem
   taag nrho txwv nyuj kub hab rau huvsw.
  32Ca cov kws raug quab yuam
   pum hab zoo sab.
  Mej cov kws nrhav Vaajtswv,
   ca mej lub sab rov muaj zug,
  33tsua qhov Yawmsaub
   noog cov tuabneeg txom nyem,
  hab tsw nov qaab
   nwg cov tuabneeg kws raug kaw.

  34Lub ntuj lub teb hab dej havtxwv
   hab txhua yaam kws moog moog lug lug rua huv
   ca le qhuas nwg.
  35Tsua qhov Vaajtswv yuav
   cawm Xi‑oo kuas dim,
   hab yuav tswm Yuta tej moos dua tshab,
  mas nwg cov tuabneeg yuav tau nyob rua huv
   ua puab teej puab tug,
  36nwg cov qhev tej tub ki
   yuav tau ua qub txeeg qub teg,
  hab cov kws nyam Vaajtswv lub npe
   yuav nyob rua huv.