69

Quaj vim yog lwj siab

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Paj Lilij. Davi sau.
  1Au Vajtswv, thov cawm kuv dim,
   rau qhov dej nyab nto kuv caj dab lawm.
  2Kuv zom rau hauv lub pas hav iav tob tob
   tsis muaj dabtsi tiag taw.
  Kuv los rau hauv qhov uas dej tob
   mas dej ntws los nyab kiag kuv.
  3Kuv quaj quaj qaug zog tag,
   kuv caj pas qhuav tag,
  kuv qhov muag tsaus muag tag
   vim kuv tos rawv kuv tus Vajtswv.
  4Cov neeg uas lam ntxub kuv do do
   mas muaj ntau dua
   kuv cov plaubhau saum taubhau.
  Cov neeg uas xav txov kuv muaj hwjchim heev,
   lawv lam ua yeeb ncuab rau kuv do do li.
  Nimno kuv yuav tsum thim
   tej uas kuv tsis tau nyiag mus thiab lov?
  5Au Vajtswv, koj yeej paub tias kuv yuam kev,
   tej kev txhaum uas kuv ua
   zais tsis tau ntawm koj.

  6Au Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  thov tsis txhob cia cov uas vam khom koj
   raug txaj muag vim tim kuv.
  Au Yixayee tus Vajtswv,
   thov tsis txhob cia cov uas nrhiav koj
   poob ntsej muag vim tim kuv.
  7Vim saib rau koj mas kuv thiaj raug thuam
   thiab kev txaj muag
   npog nkaus kuv lub ntsej muag.
  8Kuv raug ua ib tug qhua txawv ntsej muag
   rau kuv cov kwvtij,
  thiab ua lwm haiv neeg rau kuv niam cov tub.
  9Kuv kub siab lug rau koj lub tuam tsev
   kawg dag kawg zog
  mas tej lus uas luag thuam koj
   thiaj poob rau saum kuv.
  10Thaum kuv txo lub siab yoo mov
   mas kuv thiaj raug luag thuam luag.
  11Thaum kuv muab khaub seev tsaj los hnav
   kuv tiag luag ncauj luag lo.
  12Cov uas nyob ntawm rooj loog
   kuj hais txog kuv,
  cov uas quav dej quav cawv
   phim nkauj hu txog kuv.

  13Au Yawmsaub, kuv tus kheej
   mas kuv thov koj.
  Au Vajtswv, lub sijhawm uas txaus koj siab,
   thov koj teb kuv vim koj txojkev hlub ruaj khov
   muaj nplua mias.
  thiab muab koj txojkev cawm dim
   uas tso siab tau pab kuv.
  14Thov cawm kuv dim
   hauv lub pas iav uas zom,
  thov tso kuv dim ntawm kuv cov yeeb ncuab
   thiab dim hauv tej dej tob tob.
  15Thov tsis txhob cia dej ntws nyab kiag kuv,
   thov tsis txhob cia qhov dej tob nqos kuv,
   tsis txhob cia kev tuag tib khaw kuv.
  16Au Yawmsaub, thov koj teb kuv
   rau qhov koj txojkev hlub
   uas ruaj khov zoo kawg.
  Vim koj txojkev khuvleej muaj nplua mias
   thov tig los rau kuv.
  17Koj tsis txhob fee plhu ntawm koj tus qhev.
   Kuv raug txom nyem lwj siab,
   thov kavtsij teb kuv.
  18Thov los ze kuv, thov txhiv kuv dim,
   thov tso kuv dim vim kuv muaj yeeb ncuab.

  19Koj yeej paub tej uas luag thuam kuv,
   thiab paub kuv kev txaj muag
   thiab kev poob ntsej muag.
  Koj yeej paub kuv cov tshawj chim
   huvsi lawm.
  20Kuv raug luag thuam
   ua rau kuv lub siab lwj tag
   kuv thiaj poob siab nthav.
  Kuv nrhiav ib tug khuvleej
   tiamsis tsis muaj li,
  kuv nrhiav ib tug nplij kuv
   tiamsis nrhiav tsis ntsib.
  21Lawv muab tshuaj iab ua mov rau kuv noj,
   thaum kuv nqhis dej
   lawv muab kua qaub rau kuv haus.

  22Thov cia lawv lub rooj noj
   ua yej ua ntxiab cuab lawv,
  cia lawv tej kev noj haus xyeem rau Vajtswv
   ua qhov taub cuab lawv.
  23Thov kom lawv lub qhov muag tsaus,
   lawv thiaj tsis pom kev,
   thiab ua kom lawv lub duav sav mus li.
  24Thov nchuav koj txojkev npau taws
   rau saum lawv
  thiab muab koj txojkev chim uas kub kawg
   caum kom cuag lawv.
  25Cia lawv lub yeej nyob do cuas,
   tsis txhob tseg leejtwg nyob
   hauv lawv tej tsev ntaub.
  26Lawv tsim txom tus uas raug koj nplawm,
   lawv pheej piav txog tus uas koj
   ua kom mob lawd tej kev txom nyem.
  27Thov koj rau txim rau lawv
   rau tag los rau thiab,
   thov koj tsis txhob zam lawv lub txim li.
  28Thov muab lawv npe rhuav hauv phau ntawv
   uas sau cov neeg ciaj tej npe mus,
  tsis txhob muab lawv nce npe
   rau hauv cov neeg ncaj ncees.
  29Kuv raug kev txom nyem thiab raug mob.
   Au Vajtswv, thov koj cawm kuv
   thiab muab kuv txawb rau lub chaw siab.

  30Kuv yuav hu nkauj qhuas Vajtswv lub npe,
   kuv yuav ua nws tsaug
   qhuas nws lub koob meej.
  31Tej no yuav txaus Yawmsaub lub siab
   heev dua li tua nyuj lossis xyeem
   tag nrho txiv nyuj kub thiab rau huvsi.
  32Cia cov uas raug quab yuam
   pom thiab zoo siab.
  Nej cov uas nrhiav Vajtswv,
   cia nej lub siab rov muaj zog,
  33rau qhov Yawmsaub
   mloog cov neeg txom nyem,
  thiab nco ntsoov
   nws cov neeg uas raug kaw.

  34Lub ntuj lub teb thiab dej hiavtxwv
   thiab txhua yam uas mus mus los los rau hauv
   cia li qhuas nws.
  35Rau qhov Vajtswv yuav cawm Xi‑oo kom dim,
   thiab yuav tsim Yuda tej moos dua tshiab,
  mas nws cov neeg yuav tau nyob
   rau hauv ua lawv teej lawv tug,
  36nws cov qhev tej tub ki
   yuav tau ua qub txeeg qub teg,
  thiab cov uas nyiam Vajtswv lub npe
   yuav nyob rau hauv.