70

Thov Vajtswv cawm

(Nt.Nk. 40:13-17)

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Davi sau, hu xyeem kom Vajtswv nco ntsoov.
  1Au Vajtswv, thov koj txaus siab cawm kuv dim,
   au Yawmsaub, thov maj nroos
   tuaj pab kuv lauj!
  2Thov cia cov uas xav txov kuv txojsia
   raug txaj muag
   thiab lub siab ruam puas ntsoog tag.
  Thov cia cov uas xav ua rau kuv mob
   raug raws thim rov qab thiab poob ntsej muag.
  3Thov cia cov uas luag hnyos kuv
   poob siab nthav
   vim lawv raug txaj muag.
  4Thov cia txhua tus uas nrhiav koj
   xyiv fab thiab zoo siab rau hauv koj.
  Thov cia cov uas nyiam koj txojkev cawm dim
   hais tsis tu tias, “Vajtswv loj kawg nkaus.”
  5Kuv yog tus pluag thiab txom nyem.
   Au Vajtswv, thov leej maj tuaj cuag kuv.
  Koj yog tus uas pab kuv thiab cawm kuv dim.
   Au Yawmsaub, tsis txhob tos ntev.