71

Tus Neeg Laus Tej Lus Thov

  1Tus TSWV, kuv los cuag koj,
   thov koj ua tus tsomkwm kuv,
  thov tsis txhob pub kuv swb luag ib zaug li!
  2Rau qhov koj yog tus ncaj ncees,
  thov pab kuv thiab cawm kom kuv dim.
  Thov mloog kuv tej lus thov thiab
   cawm kuv lauj!
  3Thov kom koj yog kuv lub chaw
   nkaum thiab ua lub chaw fajxwm uas tiv thaiv kuv,
  koj yog kuv qhov chaw cawm siav thiab tiv thaiv kuv.

  4Kuv tus Vajtswv, thov cawm kuv
   dim ntawm cov neeg siab phem,
  dim ntawm cov neeg limhiam thiab
   cov neeg ua phem ua qias.
  5Vajtswv tus kav txhua tsav yam,
   kuv muab kuv txojkev cia siab tso plhuav rau koj,
  kuv yeej ibtxwm cia siab rau koj
   thaum kuv tseem hluas los lawm.
  6Kuv cia siab rau koj tas kuv sim neej,
  koj yeej tsomkwm kuv txij thaum yug kuv
   poob nthav los lawm.
  Kuv yuav niaj hnub qhuas koj.

  7Kuv lub neej twb ua yam ntxwv rau
   coob leej xyaum,
  rau qhov koj yog kuv lub chaw nkaum uas ruaj khov.
  8Kuv qhuas koj ib hnub tsaus ntuj
   thiab piav txog koj lub tshwjchim.
  9Txawm yog tamsim no kuv laus
   lawm los thov koj tsis txhob tso kuv tseg,
  tamsim no kuv qaug zog heev los thov koj nco ntsoov kuv.
  10Kuv cov yeebncuab xav nrhiav kuv
   tua povtseg,
  lawv sib tham thiab tuav tswvyim tawmtsam kuv.
  11Lawv hais tias, “Vajtswv twb tso nws tseg lawm,
  cia li mus soj nws qab thiab ntes kom tau nws,
  yeej tsis muaj leej twg cawm nws hlo li.”

  12Vajtswv, thov tsis txhob nyob nrug deb ntawm kuv;
  kuv tus Vajtswv, koj cia li maj nroos los pab kuv lauj!
  13Thov kom cov neeg uas tuaj tua kuv
   cia li swb thiab raug kev puastsuaj.
  Thov kom cov neeg uas pheej nrhiav kev ua kom kuv raug mob
   cia li txajmuag thiab poob ntsejmuag.
  14Kuv yuav niaj hnub cia siab rau koj,
   kuv yuav qhuas koj mus tsis tso tseg li.
  15Kuv qhia koj lub siab dawb siab zoo
   rau luag paub,
  kuv yuav niaj hnub qhia koj txojkev
   cawm dim,
  txawm yog kuv paub tsis txhua los kuv tseem yuav qhia.
  16Tus TSWV uas kav ib puas tsav
   yam, kuv yuav qhuas koj lub hwjchim,
  kuv yuav piav koj txojkev ua siab dawb siab zoo nkaus xwb.

  17Koj yeej ibtxwm qhia kuv thaum
   kuv tseem hluas los,
  thiab kuv tseem piav koj tej haujlwm
   uas zoo kawg nkaus los txog niaj hnub no.
  18Vajtswv, nimno kuv laus thiab kuv tej plaubhau
  twb dawb tag lawm, thov koj tsis txhob tso kuv tseg.

  19Vajtswv, koj txojkev ncaj ncees siab
   nto ntuj plaws.
  Koj tau ua ntau yam txujci tseemceeb los lawm,
  yeej tsis muaj ib tug zoo cuag koj li lawm.
  20Koj tso kev nyuaj siab ntxhov plawv
   thiab kev txomnyem los rau kuv,
  tiamsis koj yuav txhawb kuv lub zog dua ntxiv,
  koj yuav pab kom kuv dim ntawm txojkev tuag rov qab los.
  21Koj yuav tsa kuv ua tus muaj
   hwjchim loj dua qhov qub,
  koj yuav nplig kuv siab dua ib zaug ntxiv.

  22Kuv yuav ntaus nkauj nogncas qhuas koj;
  kuv tus Vajtswv, kuv yuav qhuas koj txojkev ncaj ncees.
  Cov Yixalayees tus Vajtswv uas Dawbhuv,
   kuv yuav ntaus nkauj nogncas hu nkauj qhuas koj.
  23Thaum kuv ntaus nkauj nogncas,
   kuv yuav hu nkauj zoo siab,
  kuv yuav hu nkauj kawg kuv lub siab lub ntsws,
   rau qhov koj tau cawm kuv dim.
  24Kuv yuav piav koj txojkev ncaj ncees tas hnub,
  rau qhov cov neeg uas pheej nrhiav kev ua kom kuv raug
  kev txomnyem twb swb thiab txajmuag kawg li lawm.