72

Thov Vajtswv pab vajntxwv

Xalaumoo sau.
  1Au Vajtswv, thov koj pub koj txojkev
   uas tu plaub ncaj rau vajntxwv,
   thiab pub koj txojkev ncaj ncees rau nws.
  2Thov cia nws ua ncaj kav koj cov neeg
   thiab tu plaub ncaj rau koj cov neeg uas pluag.
  3Cia tej roob tshwm kev vam meej
   rau cov pejxeem
   thiab tej pov roob tshwm txojkev ncaj ncees.
  4Thov kom vajntxwv hais cov pejxeem
   uas pluag tej plaub,
  thiab cawm cov neeg txom nyem kom dim,
   thiab tsoo cov uas quab yuam luag.

  5Thov kom nws muaj txojsia nyob ntev
   ib yam li lub hnub
  thiab ib yam li lub hli,
   ib tiam dhau ib tiam mus li.
  6Thov kom nws zoo yam nkaus li nag uas los
   rau saum tej nroj tsuag uas nyuam qhuav txiav,
  thiab zoo yam li pluav nag
   uas los ntub lub ntiajteb.
  7Thaum nws tseem nyob,
   thov kom txojkev ncaj ncees vam meej tuaj
  thiab kev siab tus muaj nplua mias
   mus txog thaum lub hli tsis muaj lawm.

  8Thov kom nws kav tag nrho
   ntawm hiavtxwv sab hnub tuaj
   mus txog hiavtxwv sab hnub poob,
  thiab ntawm tus dej Yufeti
   mus txog qab ntuj kawg.
  9Cia cov neeg uas nyob hauv
   ntuj nrag teb do pe rau ntawm nws xubntiag,
   thiab cia nws cov yeeb ncuab yaim hmoov av.
  10Cia lub nroog Thasi thiab tej koog povtxwv
   tej vajntxwv them se rau nws.
  Cia Senpa thiab Xenpa tej vajntxwv
   coj qhov txhia chaw tuaj pub.
  11Thov kom ib tsoom vajntxwv
   sawvdaws pe nws,
  thiab ib tsoom tebchaws sawvdaws
   ua koom tu nws.
  12Rau qhov nws tso cov neeg txom nyem dim
   rau thaum lawv thov,
  yog cov neeg pluag
   thiab yog cov uas tsis muaj leejtwg pab.
  13Nws khuvleej cov neeg tsis muaj zog
   thiab cov uas txom nyem,
   thiab cawm cov neeg txom nyem txojsia.
  14Nws txhiv lawv txojsia ntawm txojkev raug
   quab yuam thiab raug ua nruj ua tsiv.
   Nws saib lawv cov ntshav tsim txiaj.

  15Thov cia nws muaj txojsia nyob ntev,
   thov cia luag coj tej kub hauv moos Senpa
   tuaj pub rau nws.
  Cia luag thov Vajtswv pab nws tsis tu li
   thiab thov Vajtswv foom koob hmoov rau nws
   tas hnub tas hmo.
  16Thov kom muaj qoob loo nplua mias
   hauv lub tebchaws,
  cia txhua lub roob muaj qoob loo
   zoo rawv ntwb nri,
  thov kom ntsu qoob yam li lub roob Lenpanoo.
   Thiab cia cov neeg hauv tej moos huaj vam coob
   yam nkaus li tej nroj tsuag tom teb.
  17Thov kom nws lub npe nyob mus ib txhis,
   thov kom nws lub koob meej nyob mus ntev
   yam nkaus li lub hnub.
  Vim yog muaj nws,
   thov cia neeg tau koob hmoov.
  Ib tsoom tebchaws yuav hu tias
   nws yog tus tau koob hmoov.

  18Qhuas Yawmsaub
   uas yog Yixayee tus Vajtswv,
  yog tus uas tib leeg xwb
   thiaj ua tau txujci phimhwj.
  19Qhuas nws lub npe
   uas muaj hwjchim ci ntsa iab mus ib txhis.
  Thov nws lub hwjchim ci ntsa iab
   puv nkaus hauv ntiajteb huvsi.


  20Yexi tus tub Davi tej lus thov tag li no.