74

Thov Vajtswv pab nws haiv neeg dim yeeb ncuab

Zaj nkauj Maxakhi uas Axas sau.
  1Au Vajtswv, ua cas koj muab peb
   laim pov tseg ib txhis?
  Ua cas koj yuav npau taws vog
   rau cov yaj uas nyob hauv koj tshav zaub?
  2Thov nco txog koj cov neeg
   uas koj tau thaum ub los lawm,
  lawv yog cov uas koj twb txhiv los
   ua ib haiv neeg ua koj qub txeeg qub teg.
  Thov nco txog lub roob Xi‑oo
   uas yog lub chaw uas koj txeev nyob.
  3Thov koj txhais kotaw mus ncig
   lub chaw uas pob tag ib txhis.
  Yeeb ncuab tau muab txhua yam
   hauv lub chaw pe Vajtswv ua puam tsuaj tag.

  4Koj cov tshawj chim qw zoo siab
   hauv nruab nrab koj lub tsev dawb huv,
   lawv tau tsa lawv tus chij rau hauv.
  5Saib mas lawv zoo yam nkaus li
   cov uas tsa taus yuav ntov tsob ntoo lawm.
  6Tej txiag ntoo uas muab sais zoo nkauj
   lawv kuj xuas taus xuas rauj
   tsoo pob tag huvsi.
  7Lawv muab hluavtaws hlawv lub chaw pe koj
   kub hnyiab tag rau hauv av,
  lawv ua rau lub chaw uas koj lub npe nyob
   qias tsis huv.
  8Lawv lub siab xav tias,
   “Peb yuav kov yeej hlo luag huvsi.”
  Lawv muab Vajtswv tej chaw dawb huv
   txhua lub hauv lub tebchaws hlawv huvsi.
  9Peb tsis pom txujci phimhwj dabtsi li,
   tsis muaj ib tug xibhwb cev Vajtswv lus lawm,
  peb cov tsis muaj leejtwg paub
   xyov ntev li cas.

  10Au Vajtswv, cov tshawj chim
   yuav luag koj ntev li cas?
  Yeeb ncuab yuav thuam koj lub npe
   mus ib txhis li lov?
  11Ua cas koj yuav nkaum koj txhais tes?
   Cia li xyab koj txhais tes xis ntawm koj lub cev
   tuaj ua kom lawv puam tsuaj.

  12Txawm li ntawd los Vajtswv
   uas yog kuv tus vajntxwv
   muaj nyob thaum ub los lawm,
  nws twb coj txojkev cawm dim
   rau hauv lub ntiajteb lawm.
  13Koj siv koj lub hwjchim cais dej hiavtxwv.
   Koj tsoo tej zaj taubhau hauv dej hiavtxwv.
  14Koj tsoo zaj Leviathas cov taubhau
   thiab muab nws rau tej tsiaj qus
   hauv tebchaws moj sab qhua noj.
  15Koj qheb hauv dej hauv hav.
   Koj ua rau tej dej cag uas ntws ib txhis
   qhuav tag.
  16Nruab hnub los yog koj li,
   hmo ntuj los yog koj li.
  Koj tsim lub hli thiab tsim lub hnub
   nyob ruaj chaw.
  17Koj tu ciam huvsi rau lub ntiajteb nyob.
   Koj tsim muaj caij kub caij no.

  18Au Yawmsaub, thov nco txog qhov no tias
   cov yeeb ncuab tau luag koj
   thiab cov neeg ruam
   tau hais lus phem li cas rau koj lub npe.
  19Tsis txhob muab tus nquab taug
   cwb rau tsiaj qus,
  thov koj pheej nco ntsoov
   koj cov neeg pluag txojsia mus ib txhis.

  20Thov saib rau koj tej lus cog tseg,
   rau qhov tej chaw tsaus ntuj
   hauv lub tebchaws
  mas txojkev ua nruj ua tsiv
   muaj nyob puv nkaus.
  21Thov nco ntsoov cov uas raug luag tsuj
   tau txaj muag.
  Cia cov neeg pluag thiab cov txom nyem
   qhuas koj lub npe.

  22Au Vajtswv, cia li sawv tsees,
   hais koj tshaj plaub.
  Thov nco ntsoov tias cov neeg ruam
   luag koj tas hnub tas hmo li cas.
  23Tsis txhob tsis nco qab
   koj cov tshawj chim lub suab nrov,
  yog lub suab ua nqaj ua nqug
   uas cov tawm tsam koj pheej qw tsis tu li.