75

Vajtswv txiav txim rau neeg

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab zaj nkauj “Tsis txhob ua kom puam tsuaj.” Yog Axas zaj nkauj. Yog zaj nkauj hu.
  1Au Vajtswv, peb ua koj tsaug,
   peb ua koj tsaug.
  Koj lub npe nyob ze.
   Peb piav koj tej haujlwm uas phimhwj.

  2Koj hais tias, “Txog lub sijhawm
   uas kuv teem cia lawm
   kuv yuav txiav txim ncaj ncees.
  3Thaum lub ntiajteb thiab txhua tus
   uas nyob hauv ntseeg nkaws,
  kuv yog tus uas tuav lub ntiajteb tej ncej
   kom nyob ruaj khov.
  4Kuv hais rau cov uas khav theeb tias,
   ‘Tsis txhob khav theeb,’
  thiab hais rau cov neeg limhiam tias,
   ‘Tsis txhob tsa koj txwm kub,
  5tsis txhob tsa koj tus kub kom siab
   thiab tsis txhob khav theeb
   hais lus tuam mom.’ ”

  6Qhov uas tsa ua loj
   tsis yog tshwm sab hnub tuaj los
   lossis tawm sab hnub poob tuaj,
  thiab tsis yog tshwm
   hauv tebchaws moj sab qhua los,
  7tiamsis yog Vajtswv yog tus txiav txim,
   nws txo ib tug qes, tsa ib tug siab.
  8Rau qhov hauv Yawmsaub txhais tes
   muaj ib lub khob muaj cov cawv txiv hmab
   uas sib tim npau npuas vog puv nkaus.
  Nws yuav muab cov cawv ntawd
   hliv rau lawv haus
  mas tej neeg limhiam hauv ntiajteb sawvdaws
   yuav haus tag nrho lub khob ntawd.

  9Tiamsis kuv yuav zoo siab xyiv fab
   mus ib txhis,
  kuv yuav hu nkauj
   qhuas Yakhauj tus Vajtswv.
  10Nws yuav muab cov neeg limhiam tus kub
   txiav pov tseg,
  hos cov neeg ncaj ncees tus kub
   mas yuav raug muab tsa kom siab.