77

Nco txog Vajtswv tej haujlwm loj mas thiaj nplij tau lub siab

Sau rau Yeduthu uas ua thawj coj hu nkauj. Yog zaj nkauj uas Axas sau.
  1Kuv quaj thov Vajtswv,
   kuv tsa suab thov nrov rau Vajtswv
   xwv nws thiaj li mloog kuv.
  2Hnub uas kuv raug txom nyem ceeblaj
   kuv nrhiav tus Tswv,
  thaum hmo ntuj kuv tsa tes thov
   tsis tsaug leeg li,
  los tsis muaj ib yam dabtsi
   nplij kuv lub siab li.
  3Kuv xav txog Vajtswv
   mas kuv kuj seev yees.
  Kuv tshawb nrhiav
   mas kuv siab ntsws yaj tag.

  4Koj tuav rawv kuv daim tawv muag
   tsis kheev kom qe muag.
   Kuv ntxhov siab kawg hais tsis tau ib los li.
  5Kuv xav txog yav thaum ub,
   kuv nco txog tej xyoo thaum ub.
  6Kuv lub siab hais lus tuj taws hmo ntuj,
   kuv tshawb nrhiav
   thiab kuv tus ntsuj plig nug hais tias,
  7“Tus Tswv yuav muab peb tso tseg
   mus ib txhis lov?
  Nws yuav tsis txaus siab rau peb
   dua li lawm lov?
  8Nws txojkev hlub uas ruaj khov q2 tu ncua mus ib txhis li lov?
  Nws lo lus cog tseg tag
   tsis muaj rau txhua tiam lawm lov?
  9Vajtswv tsis nco qab hlub peb lawm lov?
  Vim nws chim
   nws thiaj tsis khuvleej peb lawm lov?”

  10Kuv thiaj hais tias, “Qhov uas kuv raug mob
   twb yog Vajtswv uas Loj Dua Ntais txhais tes
   tsis thooj li qub lawm.”
  11Kuv yuav nco txog Yawmsaub tej haujlwm,
   kuv yuav nco txog tej yam phimhwj
   uas koj tau ua yav thaum ub lawm.
  12Kuv yuav tshawb nrhiav txhua yam
   uas koj tau ua los lawm
  thiab xav txog koj tej haujlwm
   uas muaj hwjchim.
  13Au Vajtswv, koj txojkev thiaj li dawb huv xwb.
  Muaj tus timtswv twg
   uas yuav loj cuag li peb tus Vajtswv?
  14Koj yog tus Vajtswv
   uas ua tej haujlwm phimhwj,
  thiab qhia koj lub hwjchim tshwm
   hauv nruab nrab ib tsoom neeg.
  15Koj txhais npab uas muaj zog
   tau txhiv koj haiv neeg,
   uas yog Yakhauj thiab Yauxej caj ces.

  16Au Vajtswv, thaum dej pom koj,
   thaum tej dej pom koj dej kuj ntshai kawg,
   hauv qab thu kuj ntseeg ua zog kais.
  17Tej huab tso nag los,
   lub ntuj nrov nroo ntws,
   koj tej xob ci nplas rau txhua fab.
  18Koj tej xob tua nrov ntwg
   hauv tej khaub zeeg cua,
  koj tej xob laim ci nplas
   rau hauv lub qab ntuj.
   Lub ntiajteb tsees ua zog kais.
  19Koj txoj niag kev mus hauv hiavtxwv,
   koj taug kev hauv dej hiavtxwv loj,
   los tsis muaj leejtwg pom koj tus neev taw.
  20Koj siv Mauxe thiab Aloo txhais tes
   coj koj haiv neeg
   yam nkaus li coj pab yaj.