79

Quaj ntsuag vim yog Yeluxalees puam tsuaj

Axas zaj nkauj.
  1Au Vajtswv, lwm haiv neeg tau txeem mus
   rau hauv koj qub txeeg qub teg,
  lawv tau ua rau koj lub tuam tsev
   uas dawb huv qias tsis huv,
   lawv tau muab Yeluxalees ua pob tag.
  2Lawv muab koj cov qhev tej cev tuag
   rau tej liaj dav saum nruab ntug noj,
  thiab muab koj cov neeg
   uas dawb huv tej nqaij
   rau tej tsiaj qus hauv ntiajteb noj.
  3Lawv muab tej neeg no cov ntshav nchuav los
   yam li dej puag ncig Yeluxalees,
   thiab tsis tshuav leejtwg muab lawv log.
  4Peb raug tej neeg zej zog thuam luag,
   thiab raug tej neeg uas nyob ib ncig peb
   luag thiab saib tsis taus.

  5Au Yawmsaub, yuav ntev li cas?
   Koj yuav chim mus ib txhis li lov?
  Koj txojkev khib yuav hlawv
   yam li hluavtaws kub mus li lov?
  6Thov koj muab koj txojkev chim nchuav
   rau saum cov neeg uas tsis paub koj,
  thiab rau saum tej tebchaws
   uas tsis tuav koj lub npe thov.
  7Vim yog lawv tau rhuav tshem Yakhauj
   thiab muab nws tej chaw nyob
   tso tseg piam tag.
  8Thov tsis txhob muab
   peb tej poj koob yawm txwv tej kev txhaum
   coj los rau txim rau peb.
  Thov koj khuvleej peb sai sai no
   vim peb poob qes kawg li.
  9Au Vajtswv uas yog peb txojkev cawm dim,
   thov pab peb lauj, vim yog saib rau koj lub npe
   uas muaj hwjchim ci ntsa iab.
  Thov cawm peb thiab zam peb lub txim
   vim yog saib rau koj lub npe.
  10Ua cas ib tsoom tebchaws yuav hais tias,
   “Lawv tus Vajtswv nyob qhovtwg?”
  Thov kom ib tsoom tebchaws
   paub tab meeg peb lub qhov muag tias
  yog koj ua pauj koj cov qhev tej ntshav
   uas ntws los.
  11Thov kom cov uas raug ntes lub suab quaj
   nrov tuaj txog ntawm koj xubntiag.
  Thov koj siv koj lub hwjchim loj
   tuav cov raug txim tuag txojsia.

  12Au tus Tswv, thov pauj tej uas
   cov uas nyob ib ncig peb thuam luag koj
   xya npaug rau ntawm lawv lub xubntiag.
  13Peb uas yog koj haiv neeg,
   yog koj pab yaj
   uas nyob hauv koj lub tshav zaub
  yuav ua koj tsaug ib txhis,
   peb yuav qhuas koj
   ib tiam dhau ib tiam mus li.