7

Thov Vajtswv txiav txim ncaj

Zaj nkauj Sikayoo uas Davi hu rau Yawmsaub hais txog Khuj uas yog neeg Npeeyamee.
  1Au Yawmsaub, kuv tus Vajtswv,
   kuv cawm siav rau hauv koj.
  Thov tso kuv dim txhua tus uas raws caum kuv,
   thiab cawm kuv,
  2tsam ces lawv muab kuv dua
   yam li tsov ntxhuav dua,
  thiab muab kuv cab mus
   tsis muaj leejtwg cawm kuv dim.

  3Au Yawmsaub, kuv tus Vajtswv,
   yog kuv tau ua li no,
   yog kuv txhais tes tau ua txhaum,
  4yog kuv tau ua phem
   pauj kuv tej kwvluag qhov zoo,
  lossis yog kuv cia li lam lws
   kuv cov yeeb ncuab,
  5ces cia kuv cov yeeb ncuab caum cuag
   thiab ntes tau kuv,
  thiab cia lawv tsuj kuv txojsia
   rau hauv nruab av,
  thiab muab kuv tus ntsuj plig
   tso rau hauv cov hmoov av.

  6Au Yawmsaub, thov sawv tsees
   ua npau taws vog,
  thov cia li sawv tiv
   kuv cov yeeb ncuab txojkev chim.
  Au kuv tus Vajtswv, thov cia li tsim dheev los,
   koj twb teem sijhawm txiav txim lawm.
  7Cia ib tsoom neeg sawvdaws
   tuaj txoos ua ke nyob puag ncig koj,
  thiab thov koj zaum
   rau qhov siab saum cov neeg ntawd.
  8Yawmsaub txiav txim rau ib tsoom neeg.
   Au Yawmsaub, thov koj txiav txim rau kuv
  raws li kuv txojkev ncaj ncees
   thiab raws li kuv lub siab dawb paug.

  9Au Vajtswv uas yog tus ncaj ncees,
   thiab yog tus uas tshuaj neeg txojkev xav
   thiab neeg lub siab,
  thov kom tej kev phem
   uas cov neeg limhiam ua ploj tag nrho,
  thiab thov tsa cov neeg ncaj ncees
   kom nyob ruaj khov.
  10Kuv daim phiaj thaiv yog Vajtswv,
   uas cawm cov uas siab ncaj kom dim.
  11Vajtswv yog tus uas txiav txim ncaj ncees,
   thiab yog tus Vajtswv uas niaj hnub
   chim rau cov neeg txhaum.

  12Yog ib tug twg tsis ntxeev dua siab tshiab,
   Vajtswv yuav hov nws rab ntaj.
   Nws twb sam rab hneev nti rawv loo cia lawm.
  13Nws twb npaj nws tej cuab yeej
   uas tua neeg txhij lawm,
   nws ua nws tej xub hneev nti muaj nplaim taws.
  14Saib maj, tus neeg limhiam
   xeeb txojkev phem,
  thiab suab txojkev limhiam hauv lub plab
   thiab yug tau tej kev dag.
  15Nws khawb qhov taub,
   nws kuj poob rau hauv tej qhov
   uas nws khawb ntawd.
  16Nws txojkev limhiam rov los
   raug nws taubhau,
  nws txojkev ntais ntuj poob los
   rau saum nws tiaj taubhau.

  17Kuv yuav ua Yawmsaub tsaug
   vim nws kev ncaj ncees,
  thiab kuv yuav hu nkauj qhuas
   Yawmsaub uas Loj Dua Ntais lub npe.