80

Thov pab cov Yixayee rov tau zoo

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Paj Lilij hais txog Vajtswv tej lus cog tseg. Yog zaj nkauj uas Axas sau.
  1Au Yixayee tus tswv yug yaj,
   koj coj Yauxej ib yam li coj pab yaj,
   thov koj tig ntsej mloog.
  Koj nyob lub zwm txwv saum cov Khelunpee,
   thov koj tsom tus duab ci tuaj
  2tab meeg Efa‑i thiab Npeeyamee
   thiab Manaxe.
  Thov tsa koj lub hwjchim sawv
   thiab los cawm peb dim.

  3Au Vajtswv, thov koj pab peb rov zoo li qub,
   cia koj lub ntsej muag ci rau peb
   xwv peb thiaj li dim.
  4Au Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  koj yuav chim rau koj haiv neeg tej lus thov
   ntev li cas?
  5Koj twb muab kua muag
   ua zaub mov rau lawv noj,
  thiab muab kua muag
   rau lawv haus txaus nkaus.
  6Koj ua rau cov uas nyob ib ncig peb
   nrog peb sib txeeb tebchaws,
   thiab peb cov yeeb ncuab luag peb.

  7Au Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   thov koj pab peb rov zoo li qub,
  cia koj lub ntsej muag ci rau peb
   xwv peb thiaj li dim.
  8Koj coj ib tsob txiv hmab
   tawm hauv Iyi tebchaws los,
  koj ntiab lwm haiv neeg tawm mus
   thiab muab tsob txiv hmab ntawd
   cog rau hauv.
  9Koj nthua thaj teb du lug,
   tsob txiv hmab ntsia cag tob
   thiab nthuav mus thoob lub tebchaws.
  10Nws tej duab ntxoov ntxoo roos tej roob,
   nws tej ceg ntxoov
   tej ntoo ciab uas loj kawg.
  11Nws tej ceg nthuav mus txog Hiavtxwv,
   thiab tej ntsuag hlav huam mus
   txog tus dej Yufeti.
  12Ua cas koj tsoo nws tej ntsa loog pob tag,
   txhua tus uas dua kev thiaj li de nws tej txiv?
  13Npua teb tom hav zoov los tsuj nws,
   txhua yam tsiaj tom teb kuj los noj tag.

  14Au Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   thov tig rov qab los lauj!
  Thov saib saum ntuj tuaj pom,
   thov mob siab tsob txiv hmab no,
  15yog tsob uas koj txhais tes xis cog cia
   thiab yog tus ceg
   uas koj ua kom hlob zoo rau koj.
  16Lawv muab hluavtaws hlawv
   tsob txiv hmab ntawd
   thiab muab ntov vau lawm.
  Thov cia lawv puam tsuaj
   rau thaum koj ntsia ntsoov thiab ntuas lawv.
  17Thov cia koj txhais tes nyob saum
   tus uas nyob ntawm koj sab tes xis,
  yog neeg tus tub
   uas koj ua kom ruaj khov rau koj.
  18Mas peb yuav tsis tig ntawm koj mus
   dua li lawm.
  Thov koj pub peb muaj txojsia nyob,
   peb yuav thov hu koj lub npe.
  19Au Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
  thov koj pab peb rov zoo li qub,
   cia koj lub ntsej muag ci rau peb
   kom peb thiaj li dim.