81

Vaajtswv le moov zoo hab qhov kws cov Yixayee yuam kev

Sau rua tug thawj coj hu nkauj lawv le lub suab Kithi. Axas sau.
  1Ca le hu nkauj nrov rua Vaajtswv
   kws yog peb tug zug,
  ca le qw zoo sab xyiv faab
   rua Yakhauj tug Vaajtswv.
  2Ca le tsaa suab hu nkauj ntaus nruag npuaj
   hab ntaus nkauj nog ncaas miv
  kws lub suab zoo noog
   hab nkauj nog ncaas luj.
  3Ca le tshuab raaj kub yaaj
   rua nub hli xab hab nub hli nraa,
  hab nub kws peb
   ua kevcai paam noj paam haus.
  4Tsua qhov yog kaab ke
   kws cov Yixayee yuav tsum coj,
   yog Yakhauj tug Vaajtswv txuj kevcai.
  5Nwg muab tej lug nuav
   ua kaab ke rua Yauxej coj
  rua thaus Vaajtswv moog
   tawm tsaam Iyi tebchaws.

  Kuv nov ib lub suab
   kws kuv tsw tau txeev paub dua has tas,
  6“Kuv txu lub nraa ntawm puab xub pwg,
   hab daws lub tawb ntawm puab txhais teg.
  7Thaus koj raug txom nyem koj hu
   mas kuv tso koj dim,
  kuv nyob huv twv fuab kws xub nroo teb koj,
   kuv swm koj ntawm dej Melinpa.
  8Kuv haiv tuabneeg 'e, ca le noog,
   kuv yuav qhuab ntuag mej.
   Cov Yixayee 'e, xaav kuas mej noog kuv has.
  9Mej tsw xob teev luas tej daab
   rua huv plawv mej,
  hab tsw xob pe luas lwm haiv tuabneeg
   tej daab qhuas.
  10Kuv yog Yawmsaub, yog mej tug Vaajtswv
   kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug.
  Ca le rua mej lub qhov ncauj kuas luj
   es kuv yuav ntsaws kuas mej noj tsau.

  11“Tassws kuv haiv tuabneeg tsw noog kuv lug,
   cov Yixayee tsw txais yuav kuv.
  12Kuv txhad ca puab
   ua lawv le puab lub sab tawv
   hab ua lawv le kws puab xaav ca.
  13Kuv xaav kuas kuv haiv tuabneeg
   noog kuv has,
   xaav kuas Yixayee taug kuv tej kev.
  14Mas kuv yuav ua rua puab cov yeeb ncuab
   swb sai sai,
  kuv yuav tsaa teg
   tawm tsaam puab cov tshawj chim.
  15Mas cov tuabneeg kws ntxub Yawmsaub
   yuav pw lua ntawm nwg xubndag,
   puab yuav raug txem moog ib txhws le.
  16Kuv yuav muab cov mog kws zoo kawg
   rua mej noj
  hab pub cov zwb ntaab ntawm tej qaab tsuas
   rua mej kuas txaus nkaus mej lub sab.”