81

Zaj Nkauj Hu Thaum Muaj Rooj Noj Rooj Haus Zoo Siab

  1Cia li qw zoo siab rau Vajtswv
   tus uas tiv thaiv peb;
  cia li hu nkauj qhuas Yakhauj tus
   Vajtswv!
  2Cia li pib ntaus nkauj nogncas thiab
   nruas npuaj;
  cia li tshuab raj thiab ntaus nkauj
   nogncas.
  3Cia li tshuab xyu rau rooj noj rooj
   haus thaum hli xiab thiab thaum hli nra.
  4Qhov no yog cov Yixalayees txoj kevcai,
  thiab yog cov lus uas Yakhauj tus Vajtswv
   tau samhwm kom ua li ntawd.
  5Nws muab txoj kevcai no cob rau cov Yixalayees
  thaum uas nws tawmtsam lub tebchaws Iziv.

  Kuv hnov ib lub suab uas kuv tsis
   paub, lub suab ntawd hais tias,
  6“Kuv tsaws lub nra hnyav uas nyob
   saum nej nraubqaum;
  kuv tso nej dim ntawm txojkev uas
   nqa tej thwvcib hnyav heev.
  7Thaum nej raug kev txomnyem,
   nej hu txog kuv, kuv cawm nej dim.
  Kuv teb nej tej lus thov hauv cov nag
   xob nag cua uas kuv nyob tuaj.
  Kuv tau sim nej siab thaum nej
   tseem nyob ntawm lub qhovdej Melinpas.
  8Kuv haivneeg, nej cia li mloog kuv tej lus ntuas;
  cov Yixalayees, kuv xav kom nej mloog kuv tej lus!
  9Nej tsis txhob mus pe lwm tus vajtswv.
  10Kuv yog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv,
   kuv coj nej khiav nram tebchaws Iziv los.
  Cia li rua ncauj kuv yuav pub mov rau nej noj.

  11“Tiamsis kuv haivneeg tsis mloog
   kuv tej lus; cov Yixalayees tsis hwm kuv li.
  12Yog li ntawd, kuv thiaj cia lawv
   ua raws li lawv lub siab tawv,
  thiab ua raws li lawv lub siab xav.
  13Kuv xav kom kuv haivneeg mloog kuv lus
  thiab xav kom lawv hwm kuv kawg li!
  14Kuv yuav ceev nrooj mus ua kom
   lawv cov yeebncuab swb,
  thiab ua kom yeej tagnrho lawv cov yeebncuab.
  15Cov neeg uas ntxub kuv yuav ntshai
   thiab txhos cuag ntua ntawm kuv xubntiag;
  thiab lawv yuav raug txim mus ibtxhis li.
  16Tiamsis kuv yuav muab cov mov uas
   zoo tshaj plaws rau nej noj,
  thiab muab tej zib ntab uas nej txaus
   siab heev rau nej noj.”