81

Ơn lành của Đức Chúa Trời và tính ương ngạnh của dân Y-sơ-ra-ên

Thi Thiên của A-sáp, sáng tác cho nhạc trưởng, dùng với nhạc cụ “Ghi-tít”
  1Hãy cất tiếng ca vang cho Đức Chúa Trời là sức lực của chúng ta;
   Hãy trỗi tiếng reo mừng cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
  2Hãy cất tiếng ca và gióng trống cơm,
   Gẩy đàn hạc du dương hòa với đàn lia.
  3Hãy thổi kèn khi trăng non,
   Lúc trăng rằm và các ngày lễ của chúng ta.
  4Vì đó là một luật lệ cho Y-sơ-ra-ên,
   Một phán quyết từ Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
  5Ngài lập điều ấy làm chứng ước cho Giô-sép
   Khi Ngài đi đánh Ai Cập.

  Tôi nghe một thứ tiếng mà tôi không biết:
  6“Ta đã cất gánh nặng khỏi vai ngươi;
   Tay ngươi thả cái giỏ nặng nề ra.
  7Trong cơn gian truân, ngươi kêu cầu thì Ta giải cứu ngươi,
   Từ nơi kín đáo của sấm sét, Ta đã đáp lời ngươi.
   Và cũng thử thách ngươi nơi dòng nước Mê-ri-ba. (Sê-la)
  8Hỡi dân Ta, hãy nghe, Ta khuyến cáo ngươi:
   Y-sơ-ra-ên ơi, phải chi ngươi lắng nghe Ta!
  9Giữa ngươi chớ có thần lạ nào,
   Ngươi cũng không được quỳ lạy trước thần của dân ngoại.
  10Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,
   Đấng đã đem ngươi ra khỏi Ai Cập.
   Hãy há to miệng ngươi ra thì Ta sẽ làm cho đầy.

  11Nhưng dân Ta không lắng nghe tiếng Ta,
   Y-sơ-ra-ên không muốn vâng phục Ta.
  12Vì vậy, Ta phó họ cho sự cứng lòng của họ,
   Để họ đi theo mưu kế của riêng mình.
  13Ôi! Phải chi dân Ta lắng nghe Ta!
   Phải chi Y-sơ-ra-ên chịu đi trong đường lối Ta!
  14Thì chẳng bao lâu Ta làm cho kẻ thù của họ bị khuất phục,
   Và Ta trở tay chống lại các cừu địch họ.
  15Những kẻ ghét Đức Giê-hô-va sẽ quy phục Ngài
   Còn dân Ta sẽ tồn tại đời đời.
  16Ta sẽ nuôi họ bằng lúa mì ngon nhất,
   Và làm cho họ được thỏa mãn với mật ong nơi vầng đá.”