83

Thov Vajtswv ua kom Yixayee cov yeeb ncuab puam tsuaj

Axas zaj nkauj. Yog zaj nkauj hu.
  1Au Vajtswv, thov tsis txhob nyob twjywm.
   Au Vajtswv, tsis txhob nyob ntsiag to
   es tsis quav ntsej.
  2Saib maj, koj cov yeeb ncuab
   twb ua zom zaws,
  cov uas ntxub koj
   los kuj tsa taubhau nplawg ntia.
  3Lawv xav tswvyim ntse kawg li
   yuav tawm tsam koj haiv neeg,
  lawv ntaus tswvyim
   yuav tiv cov uas koj tsom kwm.
  4Lawv hais tias, “Cia li los,
   peb muab haiv neeg ntawd
   ntxuav kom tu noob nrho.
  Tsis txhob tseg Yixayee lub npe cia
   rau leejtwg nco tau kiag li.”
  5Lawv koom ib lub siab ntaus tswvyim phem.
   Lawv sib cog lus tawm tsam koj,
  6yog cov neeg Edoo thiab cov neeg Isama‑ee
   thiab cov Mau‑a, cov Haka,
  7cov Kenpas, cov Asmoo thiab cov Amalej,
   cov Filixatee thiab cov neeg uas nyob
   hauv lub nroog Thailab.
  8Axilia kuj tuaj nrog koom tes thiab,
   lawv ua Lauj cov tub ki li tes taw
   uas muaj zog.
  9Thov koj ua rau lawv
   yam nkaus li koj ua rau cov Midee,
  thiab yam nkaus li ua rau Xixela
   thiab Yanpi ntawm tus dej Khisoo.
  10Lawv raug muab ua kom puam tsuaj tag
   ntawm lub moos Eedau,
   thiab ua luaj ua chiv tag rau hauv av lawm.
  11Thov koj ua rau lawv cov uas ua hlob
   zoo yam nkaus li Aulej thiab Xe‑ev,
  thiab ua rau lawv cov thawj sawvdaws
   zoo yam nkaus li Xenpa thiab Xamuna,
  12yog cov uas hais tias,
   “Cia peb txeeb Vajtswv tej tshav zaub
   ua peb tug.”
  13Au kuv tus Vajtswv, thov ua rau lawv
   zoo yam nkaus li cov hmoov av
   uas cua ntsawj ya kaj niab,
  zoo yam nkaus li tej npluag
   uas cua ntsawj ya tag.
  14Hluavtaws kub tej hav zoov li cas
   thiab nplaim taws kub tej toj roob hauv pes
   cig li cas,
  15thov koj tso cua daj cua dub los raws lawv
   ib yam nkaus li ntawd,
  thiab tso koj tej khaub zeeg cua los
   ua rau lawv ntshai kawg.
  16Au Yawmsaub, thov ua rau lawv
   poob ntsej muag
   xwv lawv thiaj li los nrhiav koj lub npe.
  17Thov kom lawv raug txaj muag
   thiab poob siab mus ib txhis.
  Thov ua kom lawv poob ntsej muag
   puam tsuaj tag.
  18Thov ua kom lawv paub tias
   koj tib leeg xwb uas npe hu ua Yawmsaub
  thiaj yog tus Vajtswv Loj Dua Ntais
   uas kav tag nrho thoob ntiajteb.