84

Nco txog Vajtswv lub tuam tsev

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Kithi. Yog zaj nkauj uas Khaula caj ces sau.
  1Au Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   koj lub chaw nyob
   yog lub chaw uas nyiam kawg li.
  2Kuv tus ntsuj plig ntshaw
   thiab xav txog Yawmsaub lub tuam tsev,
  kuv lub siab lub cev hu nkauj xyiv fab
   rau Vajtswv uas muaj txojsia nyob.

  3Au Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   uas yog kuv tus vajntxwv
   thiab kuv tus Vajtswv,
  txawm yog noog tsev los nrhiav tau chaw nyob,
   thiab luv kuj nrhiav tau chaw ua zes
   rau nws nteg qe rau ntawm koj lub thaj.
  4Cov uas nyob hauv koj lub tuam tsev
   tau nyob kaj siab lug,
   lawv hu nkauj qhuas koj tsis tu ncua li.
  5Cov uas lawv lub zog nyob hauv koj
   tau nyob kaj siab lug,
  hauv lawv lub siab yog txoj niag kev
   uas mus rau Xi‑oo.
  6Thaum lawv hla lub hav Npakha mus,
   lawv ua kom dej txhawv,
   cov nag hauv xyoo ua kom tau koob hmoov.
  7Lawv mus pheej muaj zog tsav ntxiv,
   lawv yuav pom tej timtswv tus Vajtswv
   nyob hauv Xi‑oo.
  8Au Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   thov mloog kuv tej lus,
  au Yakhauj tus Vajtswv,
   thov tig ntsej mloog.
  9Au Vajtswv, thov saib
   daim phiaj hlau uas thaiv peb,
  thov tsa muag ntsia tus uas
   koj hliv roj tsa cia lawd lub ntsej muag.

  10Nyob ib hnub
   hauv koj tej tshav puam tuam tsev,
   zoo dua li nyob lwm qhov ib txhiab hnub.
  Kuv xav ua tus uas zov
   kuv tus Vajtswv lub qhov rooj tuam tsev,
  zoo dua li nyob hauv cov neeg limhiam
   lub tsev ntaub.
  11Vajtswv Yawmsaub yog lub hnub
   thiab daim phiaj hlau thaiv.
  Nws pub txojkev hlub thiab koob meej rau peb.
   Yawmsaub tsis tseg ib yam zoo
   uas tsis pub rau cov neeg ncaj.
  12Au Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus,
  tus uas tso siab rau koj
   tau nyob kaj siab lug.