85

Thov khuvleej cov Yixayee

Sau rau tus thawj coj hu nkauj. Yog zaj nkauj uas Khaula caj ces sau.
  1Au Yawmsaub, koj twb hlub koj lub tebchaws,
   koj twb pub Yakhauj rov tau vam meej li qub.
  2Koj twb zam koj cov neeg tej kev txhaum,
   thiab daws lawv lub txim huvsi.
  3Koj twb thim koj tej kev
   npau taws huvsi rov qab,
  koj twb tig kiag ntawm koj txojkev chim
   uas kub heev.

  4Au Vajtswv uas cawm peb dim,
   thov pab peb rov zoo li qub,
   thov koj tso qhov uas koj chim rau peb tseg.
  5Koj yuav chim rau peb mus ib txhis lov?
   Koj yuav cia koj txojkev chim
   nyob mus rau txhua tiam lov?
  6Koj yuav tsis pub peb lub neej
   rov zoo li qub lov,
  xwv koj cov neeg thiaj tau kev xyiv fab
   rau hauv koj?
  7Au Yawmsaub, thov ua koj txojkev hlub
   uas ruaj khov tshwm los rau peb,
   thiab thov pub koj txojkev dim rau peb.

  8Thov cia kuv tau hnov
   tej lus uas Vajtswv Yawmsaub hais,
  rau qhov nws hais txojkev kaj siab lug
   rau nws haiv neeg,
   uas yog nws cov neeg dawb huv.
  Tsis txhob cia lawv tig rov mus rau txojkev ruam.
  9Nws txojkev cawm dim yeej los ze
   cov uas hwm thiab paub ntshai nws,
  nws lub hwjchim ci ntsa iab
   thiaj nyob hauv peb lub tebchaws.
  10Txojkev hlub ruaj khov thiab
   txojkev ncaj uas tso siab tau yuav sib ntsib,
  txojkev ncaj ncees thiab txojkev kaj siab lug
   yuav sib nwj.

  11Txojkev ua ncaj yuav tawm hauv av tuaj,
   txojkev ncaj ncees yuav saib saum ntuj tuaj.
  12Yawmsaub yeej yuav pub tej uas zoo,
   mas peb lub tebchaws
   yuav tau qoob loo nplua mias.
  13Txojkev ncaj ncees yuav mus ua nws ntej,
   thiab npaj kev rau nws kotaw taug.