86

Thov Vajtswv pab

Davi tej lus thov.
  1Au Yawmsaub, thov tig ntsej mloog
   thiab teb kuv,
   rau qhov kuv pluag thiab txom nyem.
  2Thov tsom kwm kuv txojsia cia
   rau qhov kuv hwm koj.
  Thov cawm koj tus qhev uas tso siab rau koj.
   Koj yog kuv tus Vajtswv.
  3Au tus Tswv, thov koj hlub kuv
   rau qhov kuv quaj thov koj tas hnub tas hmo.
  4Au tus Tswv, thov pub
   kom koj tus tub qhe zoo siab
   rau qhov kuv muab kiag kuv lub siab rau koj.
  5Au tus Tswv, koj yog tus uas zoo kawg
   thiab zam txim,
  koj txojkev hlub muaj nplua mias
   rau cov uas hu thov koj.
  6Au Yawmsaub, thov tig ntsej mloog
   kuv tej lus thov,
   thov mloog kuv lub suab taij thov.
  7Hnub kuv raug txom nyem ceeblaj
   kuv thov hu koj
   vim koj yeej yuav teb kuv.

  8Au tus Tswv, dhau koj lawm tsis muaj
   ib tug timtswv twg yuav zoo cuag li koj,
  thiab tsis muaj ib teg haujlwm twg
   uas yuav zoo cuag li koj tes haujlwm.
  9Au tus Tswv, txhua haiv neeg
   uas koj tau tsim los
   yuav tuaj pe rau ntawm koj xubntiag,
  thiab yuav qhuas koj lub npe
   kom tau koob meej.
  10Rau qhov koj loj kawg
   thiab ua tes haujlwm phimhwj kawg,
   koj tib leeg thiaj yog Vajtswv.
  11Au Yawmsaub, thov koj qhia
   koj txojkev rau kuv
   xwv kuv thiaj ua tau raws li koj txojkev tseeb,
  thov pab kom kuv ua kiag ib siab
   paub ntshai koj lub npe.
  12Au tus Tswv uas yog kuv tus Vajtswv,
   kuv yuav ua koj tsaug kawg kuv lub siab
  thiab kuv yuav qhuas koj lub npe
   kom tau koob meej mus ib txhis.
  13Rau qhov koj txojkev hlub uas ruaj khov
   loj kawg rau kuv,
  thiab koj tau tso kuv tus ntsuj plig
   dim lub qhov tob tob hauv tub tuag teb los.

  14Au Vajtswv, cov neeg khav theeb
   tau sawv tsees tiv kuv,
  ib pab neeg uas ua nruj ua tsiv
   nrhiav txov kuv txojsia,
   lawv tsis quav ntsej koj thiab.
  15Au tus Tswv, koj yog tus Vajtswv
   uas khuvleej thiab hlub, koj tsis chim sai,
  koj txojkev hlub uas ruaj khov
   thiab koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   muaj nplua mias.
  16Thov tig khuvleej kuv,
   thov pub zog rau koj tus qhev,
   thiab cawm koj tus nkauj qhev tus tub.
  17Thov ua ib yam txujci
   qhia koj txojkev hlub rau kuv,
  kom cov uas ntxub kuv thiaj pom
   thiab raug txaj muag,
  vim Yawmsaub, koj tau pab kuv
   thiab nplij kuv lub siab.