88

Thov Vajtswv cawm dim kev tuag

Yog zaj nkauj hu. Yog Khaula caj ces zaj nkauj uas sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Mahala Le‑anau. Yog zaj nkauj Maxakhi. Hemas uas yog cum Exala sau.
  1Au Yawmsaub, tus Vajtswv
   uas cawm kuv dim,
  nruab hnub kuv thov koj pab
   hmo ntuj kuv quaj hu rau ntawm koj xubntiag.
  2Cia kuv tej lus thov
   tuaj txog ntawm koj xubntiag,
   thov tig ntsej mloog kuv lub suab thov.
  3Rau qhov kuv tus ntsuj plig
   raug txom nyem ceeblaj kawg nkaus
  thiab kuv txojsia twb mus yuav txog
   tub tuag teb.
  4Kuv raug muab xam nrog cov neeg
   uas twb yuav mus rau hauv qhov tuag.
   Kuv yog ib tug uas tsis muaj zog kiag li,
  5zoo yam nkaus li tus uas luag muab
   tso tseg rau hauv cov neeg tuag,
  yam nkaus li cov uas raug tua tuag
   nyob hauv lub qhov ntxa,
  yog cov uas koj tsis nco txog lawm
   vim yog lawv raug txiav
   ntawm koj txhais tes lawm.

  6Koj muab kuv tso tob tob rau hauv qhov tuag,
   yog lub qhov uas tob tob thiab tsaus ntuj nti.
  7Koj txojkev npau taws
   hnyav kawg rau saum kuv,
  thiab koj muab koj tej niag nthwv dej huvsi
   nphau los nyab kuv.
  8Koj tau ua rau kuv tej kwvluag tso kuv tseg,
   koj tau muab kuv ua yam
   uas lawv ceeb thiab ntshai.
  Kuv raug muab kaw
   kuv thiaj dim tsis tau li.
  9Kuv qhov muag tsis pom kev tag
   vim yog kuv quaj lwj siab.
  Au Yawmsaub, kuv niaj hnub thov hu koj,
   kuv cev tes rau koj.
  10Koj yuav ua txujci phimhwj
   rau cov uas tuag lov?
  Cov uas nyob hauv tub tuag teb
   yuav sawv tsees qhuas koj lov?
  11Lawv yuav piav koj txojkev hlub
   uas ruaj khov rau hauv qhov ntxa lov,
  thiab piav koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   rau hauv Anpadoo lov?
  12Nyob hauv qhov tsaus ntuj
   lawv yuav paub koj tej txujci phimhwj lov,
  nyob lub chaw uas tsis nco qab dabtsi li,
   lawv yuav paub koj txojkev cawm dim lov?

  13Au Yawmsaub, kuv quaj thov koj,
   thaum tagkis kuv lub suab thov tuaj cuag koj.
  14Au Yawmsaub, ua cas koj muab kuv
   tso pov tseg?
  Ua li cas koj yuav fee plhu
   ntawm kuv lawm?
  15Txij thaum kuv tseem hluas los
   kuv raug txom nyem nyuaj siab
   thiab nyob ze txojkev tuag,
  kuv thev tej kev ntshai kawg
   uas koj ua rau kuv,
   kuv tsis txawj ua li cas lawm.
  16Koj txojkev npau taws nyab kiag kuv,
   tej kev ntshai kawg uas koj ntaus kuv
   ua rau kuv puam tsuaj.
  17Tej kev ntshai ntawd nyob vij puag ncig kuv
   zoo yam nkaus li dej nyab tas hnub tas hmo,
   mas nyab kiag kuv tag nrho.
  18Koj tau ua rau cov uas hlub kuv
   thiab kuv cov phoojywg ncaim ntawm kuv,
  kuv muab qhov tsaus ntuj los
   ua kuv phoojywg xwb.