89

Vajtswv cog lus tseg rau Davi

Zaj nkauj Maxakhi. Ethas uas yog cum Exala sau.
  1Au Yawmsaub, kuv yuav hu nkauj
   txog koj txojkev hlub ruaj khov mus ib txhis.
  Kuv lub qhov ncauj yuav piav
   txog koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   rau txhua tiam neeg.
  2Kuv hais tias koj txojkev hlub uas ruaj khov
   yuav nyob mus ib txhis,
  koj tsa koj txojkev ncaj
   nyob ruaj rau saum ntuj.
  3Koj hais tias,
   “Kuv cog lus rau tus uas kuv xaiv cia lawm,
   kuv tau yeem lus rau kuv tus qhev Davi tias,
  4‘Kuv yuav tsa koj caj ces nyob mus ib txhis
   thiab kuv yuav ua rau koj lub zwm txwv
   nyob ruaj mus txhua tiam neeg.’ ”

  5Au Yawmsaub, cia lub ntuj
   qhuas koj tes haujlwm phimhwj,
  thiab qhuas koj txojkev ncaj
   rau thaum cov neeg dawb huv
   tuaj txoos ua ke.
  6Rau qhov saum ntuj
   leejtwg yuav piv tau zoo li Yawmsaub?
  Hauv ib tsoom neeg qaum ntuj
   leejtwg zoo cuag li Yawmsaub?
  7Koj yog tus Vajtswv uas cov neeg dawb huv
   ntshai rau thaum tuaj sablaj ua ke,
  thiab yog tus uas txaus ntshai kawg
   heev dua tej uas nyob ib ncig ntawm koj.
  8Au Vajtswv Yawmsaub
   uas muaj hwjchim loj kawg nkaus,
   leejtwg muaj hwjchim loj ib yam li koj?
  Au Yawmsaub, koj txojkev ncaj uas tso siab tau
   nyob puag ncig koj.
  9Koj tswj rawv tej nthwv dej ntas hauv hiavtxwv.
   Thaum tej nthwv dej ntas siab siab
   koj kuj tswj kom nyob ntsiag to.
  10Koj tsoo tus niag zaj Lahaj
   yam nkaus li ib tug uas raug tua,
  koj siv koj txhais tes uas muaj hwjchim
   ua rau koj cov yeeb ncuab khiav tawg tag.
  11Lub ntuj yog koj li, lub ntiajteb yog koj li.
   Koj tau tsim lub ntiajteb
   thiab txhua yam uas nyob hauv.
  12Sab ped thiab sab nrad los yog koj tsim.
   Lub roob Thanpau thiab lub roob Hawmoo
   qhuas koj lub npe xyiv fab hlo.
  13Koj txhais npab muaj hwjchim
   thiab koj txhais tes uas muaj zog
  thiab koj txhais tes xis
   raug muab tsa siab siab li.
  14Txojkev ncaj ncees
   thiab qhov uas txiav txim ncaj
   yog lub taw tiag koj lub zwm txwv,
  txojkev hlub ruaj khov thiab txojkev ncaj
   uas tso siab tau mus ua koj ntej.
  15Au Yawmsaub, cov neeg
   uas paub qw zoo siab rau koj
   tau nyob kaj siab lug,
  yog cov uas taug kev hauv qhov kaj
   uas tawm ntawm koj xubntiag los.
  16Lawv zoo siab xyiv fab hauv koj lub npe
   ib hnub tsaus ntuj,
  thiab lawv qhuas ntxhias
   koj txojkev ncaj ncees.
  17Koj yog lawv lub zog
   uas muaj hwjchim ci ntsa iab.
  Vim koj hlub peb
   mas koj thiaj tsa peb txwm kub kom siab,
  18rau qhov peb daim phiaj hlau uas thaiv
   yog Yawmsaub li,
  peb tus vajntxwv yog Yixayee tus Vajtswv
   uas dawb huv li.

  19Yav thaum ub koj tau hais hauv zaj yog toog
   rau tus uas lub siab xib rau koj tias,
  “Kuv tau pab ib tug uas siab loj siab tuab,
   kuv tau tsa ib tug uas kuv xaiv
   hauv cov pejxeem los kom nyob lub chaw siab.
  20Kuv tau nrhiav kuv tus qhev Davi
   thiab muab kuv cov roj uas dawb huv
   hliv tsa nws.
  21Kuv txhais tes thiaj nrog nraim nws
   mus ib txhis,
  thiab kuv txhais npab
   yuav pub zog rau nws.
  22Yeeb ncuab yuav ntxias tsis tau nws,
   cov neeg limhiam
   yuav quab yuam tsis tau nws.
  23Kuv yuav tsoo nws cov tshawj chim
   rau ntawm nws xubntiag,
  thiab kuv yuav ntaus
   cov uas ntxub nws kom tuag.
  24Kuv txojkev ncaj uas tso siab tau
   thiab kuv txojkev hlub uas ruaj khov
   yuav nrog nraim nws.
  Vim nws tuav kuv lub npe
   nws txwm kub yuav raug muab tsa kom siab.
  25Kuv yuav tsa nws txhais tes
   rau saum dej hiavtxwv
  thiab tsa nws txhais tes xis
   rau saum tej hav dej.
  26Mas nws yuav hu thov kuv tias,
   ‘Koj yog kuv leej txiv, yog kuv tus Vajtswv
   thiab yog txhib zeb uas cawm kuv dim.’
  27Thiab kuv yuav tsa nws ua tus tub hlob,
   ua tus vajntxwv loj dhau tej vajntxwv
   hauv ntiajteb huvsi.
  28Kuv yuav muab kuv txojkev hlub ruaj khov
   cob rau nws mus ib txhis,
  thiab tej lus uas kuv cog tseg rau nws
   yuav nyob ruaj khov.
  29Kuv yuav tsa nws caj ces
   kom nyob mus ib txhis,
  thiab tsa nws lub zwm txwv
   nyob ntev li uas lub ntuj nyob.
  30Yog nws tej tub ki tso kuv txoj kevcai tseg
   thiab tsis ua raws li kuv tej kevcai,
  31yog lawv ua txhaum kuv tej kab ke
   thiab tsis tuav rawv kuv tej lus nkaw,
  32mas kuv yuav xuas nplawm
   rau txim rau lawv tej kev fav xeeb,
  thiab xuas nplawm kav theej
   rau txim rau lawv tej kev txhaum.
  33Tiamsis kuv yuav tsis rho kuv
   txojkev hlub uas ruaj khov ntawm nws los,
  thiab tsis tso kuv txojkev ncaj
   uas tso siab tau tseg.
  34Kuv yuav tsis rhuav kuv tej lus cog tseg
   thiab tsis hloov tej lus
   uas tawm hauv kuv daim tawv ncauj lawm.
  35Kuv tuav kuv txojkev dawb huv
   yeem lus ruaj cia. Kuv yuav tsis dag Davi.
  36Nws caj ces yuav nyob mus ib txhis,
  nws lub zwm txwv yuav nyob
   ntev li lub hnub rau ntawm kuv xubntiag.
  37Yuav tsa nws nyob mus ib txhis yam li lub hli
   uas ua timkhawv tseeb saum nruab ntug.”

  38Tiamsis nimno koj muab nws pov tseg
   thiab tsis yuav lawm,
  koj npau taws
   rau tus uas koj hliv roj tsa lawd.
  39Koj tau rhuav tej lus uas koj cog tseg
   rau koj tus qhev,
  koj tau ua rau nws lub mom kub
   puas tsuas rau hauv cov hmoov av.
  40Koj muab nws tej ntsa loog
   huvsi tsoo tawg ua tej lub qhov,
  koj muab nws tej chaw ruaj khov
   tsoo pob tag.
  41Txhua tus uas dua kev mus kuj lws nws,
   tej neeg zej zog kuj thuam luag nws.
  42Koj tsa nws cov tshawj chim
   txhais tes xis siab,
  koj ua rau nws cov yeeb ncuab sawvdaws
   zoo siab xyiv fab.
  43Koj tig hniav ntaj rau nws
   thiab tsis pab nws nyob ruaj khov
   hauv lub tshav rog.
  44Koj rho tus cwj ntawm nws txhais tes mus,
   thiab muab nws lub zwm txwv
   laim rau hauv pem teb.
  45Koj muab nws lub hnub nyoog hluas
   txiav luv,
  koj muab kev txaj muag
   npog nkaus nws lub ntsej muag.

  46Au Yawmsaub, yuav ntev li cas?
   Koj yuav tsiv nraim mus ib txhis lov?
  Koj txojkev npau taws yuav kub
   yam nkaus li hluavtaws ntev li cas?
  47Thov koj nco txog kuv sim neej
   uas ib vuag dua xwb.
  Koj tau tsim ib tsoom neeg
   los nyob dawb nyob do xwb.
  48Muaj ib tug neeg twg
   uas yuav muaj txojsia nyob mus li
   tsis txawj tuag?
  Leejtwg yuav cawm tau nws tus ntsuj plig
   dim hauv tub tuag teb lub hwjchim?
  49Au tus Tswv, koj txojkev hlub ruaj khov
   thaum ub dua twg lawm?
  Koj tau cog tseg tias yuav pub rau Davi
   raws li koj txojkev ncaj uas tso siab tau.
  50Au tus Tswv, thov koj nco txog qhov uas
   koj tus qhev raug luag saib tsis taus li cas,
  thiab qhov uas kuv ris ib tsoom neeg
   tej lus thuam rau nruab siab li cas.
  51Au Yawmsaub, koj cov yeeb ncuab
   thuam luag kuv,
  lawv luag tus uas koj hliv roj tsa lawd
   txhua kauj ruam.

  52Qhuas Yawmsaub mus ib txhis.