8

Vajtswv lub hwjchim thiab neeg li koob meej

Sau rau tus thawj hu nkauj, raws li neeg Ka lub suab. Yog Davi zaj nkauj.
  1Au Yawmsaub uas yog peb tus tswv,
   koj lub npe muaj hwjchim meej mom loj kawg
   thoob ntiajteb lawm lauj!
  Koj lub hwjchim ci ntsa iab saum ntuj
   twb tau lo lus qhuas
  2ntawm cov menyuam yaus
   thiab cov menyuam mos lub qhov ncauj.
  Koj tsim lub chaw thaiv koj cov yeeb ncuab,
   thiab tswj kuv cov tshawj chim
   thiab cov uas ua pauj rau kuv.

  3Thaum kuv tsa muag ntsia saum ntuj
   uas yog koj txhais tes tsim,
  yog lub hli thiab tej hnub qub
   uas koj teeb cia lawd,
  4mas neeg yog dabtsi
   es koj nco txog lawv,
  thiab neeg tus tub yog dabtsi
   es koj mob siab nws?
  5Koj tau tsim nws qes dua Vajtswv mentsis,
   thiab koj muab meej mom thiab koob meej
   ua mom kub rau nws ntoo.

  6Koj muab hwjchim rau nws
   tswjhwm txhua yam uas koj txhais tes tsim,
  koj muab txhua yam tso
   rau hauv nws qab xib taws,
  7yog txhua tus yaj txhua tus nyuj huvsi
   thiab tej tsiaj qus,
  8tej nas noog saum nruab ntug,
   thiab tej ntses hauv hiavtxwv,
   thiab txhua yam uas mus los hauv hiavtxwv.

  9Au Yawmsaub uas yog peb tus Tswv,
   koj lub npe muaj hwjchim meej mom loj kawg
   thoob ntiajteb lawm lauj!