90

Ntu 4

(Nt.Nk. 90‑106)

Vajtswv nyob mus ib txhis

Mauxe uas yog Vajtswv tus neeg tej lus thov.
  1Au tus Tswv, koj yeej yog peb lub chaw nyob
   txhua tiam los li.
  2Ua ntej uas toj roob hauv pes
   tsis tau tshwm los,
  thiab koj tsis tau tsim lub ntiajteb
   thiab lub qab ntuj,
  koj yeej yog Vajtswv ib txwm thaum ub los
   mus ib txhis tsis kawg.

  3Koj ua rau neeg rov ua hmoov av,
   thiab hais tias, “Neeg tej tub ki 'e,
   cia li rov qab lauj!”
  4Ib txhiab xyoo koj saib zoo li nag hmo
   uas dhau los lawm xwb,
  lossis zoo li ib lub caij ib txoog teev
   thaum tsaus ntuj.
  5Koj muab neeg kuav kiag mus,
   lawv zoo li zaj npau suav,
  zoo li tej nroj tsuag
   uas tagkis nyuam qhuav tuaj,
  6thaum tagkis kuj hlob mos nyoos,
   thaum tsaus ntuj
   kuj tuag tshav ntsws lawm.

  7Peb raug koj txojkev chim ntxuav pov tseg,
   koj txojkev npau taws
   ua rau peb ntshai poob siab nthav.
  8Koj muab peb tej kev txhaum
   txawb rau ntawm koj lub xubntiag,
  tej kev txhaum uas peb ua nraim nkoos
   koj muab txawb rau qhov pom kev
   tab meeg koj.
  9Peb lub hnub nyoog ploj zuj zus tag
   rau hauv koj txojkev npau taws,
  peb lub niaj lub xyoo kawg zuj zus
   yam li xyu ib pas xwb.
  10Peb hnub nyoog
   tsuas yog xya caum xyoo xwb,
  lossis nyob ntawm peb lub zog
   kuj txog yim caum xyoo.
  Tiamsis sim neej nyob ntawd
   tsuas yog muaj haujlwm khwv
   thiab kev ceeblaj,
  tsis ntev kuj ploj tag
   thiab peb kuj dua lawm.

  11Leejtwg paub koj txojkev chim lub hwjchim?
   Koj txojkev npau taws
   npaum li uas peb paub ntshai koj.
  12Thov koj qhia kom peb paub
   suav peb txhua hnub,
   xwv peb lub siab thiaj muaj tswvyim.
  13Au Yawmsaub, thov koj rov los.
   Tseem tshuav ntev li cas?
   Thov koj khuvleej koj cov tub qhe.
  14Thov pub kom thaum tagkis
   peb tsau npo koj txojkev hlub uas ruaj khov,
  kom peb thiaj zoo siab
   thiab xyiv fab tag peb sim neej.
  15Thov pub kev xyiv fab rau peb ntau hnub
   npaum li uas koj cia peb raug txom nyem,
  thiab ntau xyoo npaum li uas
   peb ntsib xwm txheej phem.
  16Thov ua koj tej haujlwm
   tshwm rau koj cov tub qhe pom,
  thiab pub koj lub hwjchim loj kawg
   tshwm rau lawv tej tub ki pom.
  17Thov tus Tswv
   uas yog peb tus Vajtswv txojkev hlub
   los rau saum peb,
  thov tuav tej uas peb txhais tes ua
   nyob ruaj rau peb,
  thov tuav tej uas peb txhais tes ua
   kom nyob ruaj lauj!