91

Vajtswv yog tus tiv thaiv peb

  1Tus uas nyob hauv
   tus Loj Dua Ntais lub xubntiag,
  tus uas nyob rau hauv tus uas
   muaj hwjchim loj kawg
   tus duab ntxoov ntxoo,
  2yuav hais rau Yawmsaub tias,
   “Koj yog kuv lub chaw cawm siav
  thiab yog kuv lub chaw ruaj khov,
   yog kuv tus Vajtswv uas kuv tso siab plhuav.”

  3Nws yuav tso koj dim
   hauv tus uas cuab noog rooj hlua,
   thiab hauv tej mob kis hnyav heev.
  4Nws phab tis yuav roos koj
   thiab koj yuav cawm siav
   rau hauv nws qab phab tis.
  Nws txojkev ncaj uas tso siab tau
   yog daim phiaj hlau thiab ntsa loog thaiv.
  5Koj yuav tsis ntshai
   txojkev txhawj xeeb hmo ntuj,
  thiab tsis ntshai rab xub vos
   uas ya tuaj nruab hnub,
  6lossis tej mob kis uas raws tuaj
   thaum tsaus ntuj,
  lossis tej mob phem uas ua kom puam tsuaj
   thaum tav su.
  7Qos txhiab leej yuav ntog tuag
   rau ntawm koj ib sab,
  qas vam leej yuav ntog tuag
   rau ntawm koj sab tes xis,
  los tej xwm txheej phem ntawd
   yuav tsis los ze koj.
  8Koj lub qhov muag yuav pom ntsoov xwb,
   koj yuav pom qhov uas ua pauj
   rau cov neeg limhiam.

  9Vim koj muab Yawmsaub
   ua koj lub chaw cawm siav,
  yog muab tus uas Loj Dua Ntais
   ua koj lub chaw nyob,
  10yuav tsis muaj ib yam xwm txheej phem
   poob los raug koj,
  thiab yuav tsis muaj vij sub vij sw
   los ze koj lub tsev ntaub.
  11Nws yuav muab koj cob
   rau nws cov tubtxib saum ntuj
   kom lawv tsom kwm koj txhua txojkev.
  12Lawv txhais tes yuav hwj koj,
   kom koj kotaw thiaj tsis ntsawm pob zeb.
  13Koj yuav tsuj tsov ntxhuav
   thiab nab raj kub sai,
  koj yuav tsuj pes ntiag
   thav tsov ntxhuav thiab nab.

  14“Vim yog nws hlub kuv,
   kuv yuav tso nws dim.
  Kuv yuav tsom kwm nws cia
   vim nws lees yuav kuv lub npe.
  15Thaum nws hu thov kuv, kuv yuav teb nws.
   Kuv yuav nrog nraim nws nyob
   rau thaum nws raug kev ceeblaj,
  kuv yuav cawm nws dim
   thiab pub koob meej rau nws.
  16Kuv yuav pub txojsia ntev rau nws
   kom txaus nkaus nws lub siab,
   thiab ua txojkev cawm dim tshwm rau nws.”