95

Zaj nkauj qhuas Vajtswv

  1Cia li los, peb cia li hu nkauj qhuas Yawmsaub,
   peb cia li ua suab xyiv fab
   rau txhib zeb uas cawm peb dim.
  2Peb cia li los rau ntawm nws lub xubntiag
   ua nws tsaug,
  peb cia li ua lub suab xyiv fab
   hu nkauj qhuas nws.
  3Rau qhov Yawmsaub
   yog tus Vajtswv uas loj kawg,
  thiab yog tus vajntxwv
   uas loj tshaj plaws tej timtswv huvsi.
  4Tej qhov uas tob kawg hauv ntiajteb
   nyob hauv nws xib teg,
   tej roob uas siab kawg kuj yog nws li.
  5Nruab deg kuj yog nws li vim yog nws tsim,
   nruab nqhuab yog nws txhais tes puab.

  6Cia li los, peb cia li pe hawm nws,
   peb cia li txhos caug rau ntawm
   Yawmsaub uas tsim peb lub xubntiag.
  7Nws yog peb tus Vajtswv,
   peb yog nws cov pejxeem
   hauv nws lub tshav zaub,
  thiab yog nws pab yaj
   hauv nws txhais tes.

   Hnub no xav kom nej mloog nws lub suab.
  8Nej tsis txhob ua lub siab tawv yam li
   nej tej poj koob yawm txwv ua
   ntawm Melinpa,
  yam li hnub uas nyob ntawm Maxaq
   hauv tebchaws moj sab qhua.
  9Txawm yog nej tej poj koob yawm txwv
   twb pom kuv tej haujlwm lawm,
   los lawv tseem sim kuv, thiab tshuaj saib kuv.
  10Kuv ntxub tiam neeg ntawd
   tau plaub caug xyoo, thiab hais tias,
  “Lawv yog cov neeg
   uas lub siab pheej yuam kev,
   thiab lawv tsis quav ntsej kuv txojkev.”
  11Vim li ntawd kuv thiaj cog lus twv
   chim tsawv tias,
  “Lawv yuav tsis tau nkag mus
   rau hauv lub chaw uas kuv pub lawv so kiag li.”