97

Vajtswv muaj hwjchim kav tag nrho ib puas tsav yam

  1Yawmsaub ua vajntxwv kav.
   Cia ntiajteb xyiv fab,
  cia tej tebchaws uas coob kawg
   ntawm ntug hiavtxwv zoo siab.
  2Muaj huab thiab muaj qhov tsaus ntuj nti
   nyob vij nws,
  txojkev ncaj ncees thiab qhov uas txiav txim ncaj
   yog lub taw tiag nws lub zwm txwv.
  3Muaj hluavtaws cig ua nws ntej
   thiab hlawv nws tej yeeb ncuab
   uas nyob ib ncig.
  4Nws tej xob laim ci nplas thoob qab ntuj,
   lub ntiajteb pom thiab ntseeg nkaws.
  5Tej roob yaj pes ntshis li ciab ntab
   rau ntawm Yawmsaub xubntiag,
  rau ntawm tus Tswv
   uas kav tag nrho lub ntiajteb lub xubntiag.

  6Lub ntuj tshaj tawm nws txojkev ncaj ncees
   thiab ib tsoom neeg sawvdaws
   pom nws lub hwjchim ci ntsa iab.
  7Txhua tus uas pe dab mlom
   raug txaj muag,
  yog cov uas khav txog lawv tej dab
   uas tsis muaj qabhau.
   Tej timtswv huvsi pe ntawm nws xubntiag.
  8Xi‑oo tau hnov mas zoo siab,
   thiab Yuda tej ntxhais xyiv fab,
   vim yog Vajtswv koj los txiav txim.
  9Au Yawmsaub, koj yog tus Loj Dua Ntais
   saum lub ntiajteb huvsi,
   koj siab dhau tej timtswv huvsi ntau npaug.

  10Yawmsaub hlub cov uas ntxub kev phem,
   nws tsom kwm nws cov neeg dawb huv txojsia,
  nws cawm lawv dim
   hauv cov neeg limhiam txhais tes.
  11Txojkev kaj ci rau cov neeg ncaj ncees,
   thiab txojkev xyiv fab
   muaj rau cov neeg siab ncaj.
  12Nej cov uas ncaj ncees,
   cia li zoo siab rau hauv Yawmsaub,
   thiab ua tsaug nws lub npe uas dawb huv.