99

Vajtswv yog tus vajntxwv dawb huv

  1Yawmsaub ua vajntxwv kav.
   Cia ib tsoom neeg tshee hnyo.
  Nws nyob saum lub zwm txwv
   rau saum tej Khelunpee.
   Cia lub ntiajteb ntseeg ua zog kais.
  2Yawmsaub loj kawg nkaus nyob hauv Xi‑oo,
   nws siab dhau ib tsoom neeg huvsi.
  3Cia lawv qhuas koj lub npe
   uas loj kawg thiab txaus ntshai.
   Nws yog tus dawb huv.
  4Vajntxwv uas muaj hwjchim loj kawg,
   koj uas nyiam kev txiav txim ncaj,
  koj tsa txojkev ncaj kom nyob ruaj,
   koj txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees
   rau hauv Yakhauj caj ces.
  5Cia li qhuas ntxhias Yawmsaub
   uas yog peb tus Vajtswv,
  cia li pe hawm nws
   rau ntawm nws lub rooj tiag taw.
   Nws yog tus dawb huv.

  6Mauxe thiab Aloo nyob rau hauv
   Yawmsaub cov pov thawj,
  Xamuyee kuj nyob hauv
   cov uas tuav Yawmsaub lub npe thov.
  Lawv quaj thov rau Yawmsaub
   mas nws teb lawv.
  7Nws hais hauv ncej huab tuaj rau lawv,
   lawv kuj tuav rawv nws tej lus
   thiab tej kab ke uas nws qhia rau lawv.
  8Au Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv,
   koj teb lawv,
  koj yog tus Vajtswv uas zam txim rau lawv,
   thiab koj tseem ua pauj
   rau lawv tej kev txhaum.
  9Cia li qhuas ntxhias Yawmsaub
   uas yog peb tus Vajtswv,
  thiab pe hawm nws
   rau ntawm nws lub roob uas dawb huv,
  rau qhov Yawmsaub uas yog peb tus Vajtswv
   yog tus dawb huv.