99

Vajtswv Yog Tus Vajntxwv uas Muaj Hwjchim Loj

  1Tus TSWV yog vajntxwv thiab
   tej neeg ntshai nws ua ibce tshee hnyo.
  Nws zaum saum nws lub zwmtxwv
   ntawm ob tug qhelunpees, thiab lub ntiajteb ua zog koog.
  2Tus TSWV yog tus muaj hwjchim loj
   nyob hauv Xi-oos;
  nws yog tus uas kav txhua lub tebchaws huv tibsi.
  3Txhua tus yuav qhuas nws lub npe
   thiab lub koob meej uas nrov ncha moo lug!
  Nws tib leeg yog tus uas Dawbhuv.

  4Vajntxwv tus muaj hwjchim loj,
   nyiam txojkev ncaj ncees,
  koj muab txojkev ncaj ncees rau cov
   Yixalayees;
  koj coj txojkev ncaj ncees thiab
   kev dawbhuv los.
  5Cia li qhuas tus TSWV uas yog peb
   tus Vajtswv;
  Cia li pehawm nws ntawm nws lub
   zwmtxwv!
  Nws tib leeg thiaj yog tus uas
   Dawbhuv!

  6Mauxes thiab Aloos yog nws ob tug
   povthawj!
  thiab Xamuyees tib leeg yog tus uas
   thov tus TSWV;
  lawv hu tus TSWV thiab nws teb lawv tej lus thov.
  7Tus TSWV hais lus hauv tauv huab
   tuaj rau lawv;
  lawv hwm tej kevcai thiab tej lus
   samhwm uas nws muab cob rau lawv lawm.

  8Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv,
   koj teb koj haivneeg tej lus thov;
  txawm yog koj tau rau txim rau lawv
   vim lawv tej kev txhaum,
  los koj qhia rau lawv hais tias koj yog
   tus Vajtswv uas zam txim.
  9Cia li qhuas tus TSWV uas yog peb
   tus Vajtswv;
  thiab pehawm nws ntawm nws lub roob dawbhuv;
  vim tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv,
   nws yog tus dawbhuv!