9

Qhuas Vajtswv txojkev ncaj ncees

Sau rau tus thawj coj hu nkauj, raws li lub suab Mulanpee. Yog Davi zaj nkauj.
  1Kuv yuav ua Yawmsaub tsaug
   kawg kuv lub siab,
  kuv yuav hais txog
   koj tej haujlwm phimhwj huvsi.
  2Kuv yuav zoo siab thiab xyiv fab rau hauv koj.
   Au Vajtswv uas Loj Dua Ntais,
   kuv yuav hu nkauj qhuas koj lub npe.

  3Thaum kuv cov yeeb ncuab thim rov qab,
   lawv dawm thiab puam tsuaj
   tab meeg ntawm koj xubntiag,
  4rau qhov koj tuav kuv txojcai uas ncaj,
   koj nyob saum lub zwm txwv
   txiav txim ncaj ncees.
  5Koj twb cem ib tsoom tebchaws,
   koj twb muab cov neeg limhiam
   ua kom puam tsuaj,
  koj twb muab lawv tej npe
   rhuav tseg ib txhis tsis kawg.
  6Tej yeeb ncuab puam tsuaj ploj tag
   mus ib txhis li,
  lawv tej moos koj muab dob kiag pov tseg,
   thiab tsis muaj leejtwg nco txog lawv li lawm.

  7Yawmsaub nyob saum lub zwm txwv
   kav mus ib txhis li,
   nws tau tsa nws lub zwm txwv los txiav txim.
  8Nws txiav txim ncaj ncees rau lub ntiajteb,
   nws txiav txim ncaj rau ib tsoom neeg.
  9Yawmsaub yog lub chaw ruaj khov
   rau cov neeg uas raug quab yuam,
  yog lub chaw ruaj khov
   rau lub sijhawm uas raug ceeblaj.
  10Au Yawmsaub, cov uas paub koj lub npe
   kuj tso siab rau koj,
  vim koj tsis tso cov neeg uas nrhiav koj
   pov tseg li.

  11Cia li hu nkauj qhuas Yawmsaub
   uas nyob hauv Xi‑oo,
  cia li piav txog nws tej haujlwm
   rau hauv ib tsoom neeg.
  12Nws yog tus rob caub thiab nco txog lawv,
   nws pheej nco ntsoov tus uas
   raug txom nyem nyuaj siab lub suab hu.

  13Au Yawmsaub, thov koj hlub kuv.
   Thov tsa qhov muag saib
   cov uas ntxub kuv tsim txom kuv li cas.
  Koj tsa kuv sawv ntawm
   lub qhov rooj kev tuag rov los,
  14kom kuv thiaj piav txog txhua yam
   uas tsim nyog qhuas koj,
  thiab kuv thiaj zoo siab xyiv fab
   rau koj txojkev cawm dim
   rau ntawm Xi‑oo tus ntxhais rooj loog.
  15Ib tsoom tebchaws poob
   rau hauv lub qhov taub uas lawv khawb cia,
  thiab lawv txhais kotaw mag rooj hlua
   uas lawv cuab cia.
  16Yawmsaub twb qhia nws rau peb paub,
   nws twb txiav txim lawm.
  Cov neeg limhiam twb mag
   tej uas lawv txhais tes ua.

  17Cov neeg phem yuav mus
   rau hauv tub tuag teb,
  yog txhua haiv neeg
   uas tsis nco qab Vajtswv.
  18Vajtswv yuav nco ntsoov
   cov neeg txom nyem mus li,
  thiab cov neeg pluag txojkev vam
   yuav tsis plam mus ib txhis.

  19Au Yawmsaub, thov koj cia li sawv tsees,
   tsis txhob cia neeg kov yeej,
  cia li txiav txim rau ib tsoom tebchaws
   tab meeg ntawm koj xubntiag.
  20Au Yawmsaub, cia li ua kom lawv ntshai,
   thiab ua kom ib tsoom tebchaws paub tias
   lawv tsuas yog neeg xwb.