Tidatc

Baulo Fiev Bun Tidatc Nyei Fienx

Biux Mengh Waac

 Tidatc se Janx yaac sienx Yesu. Ninh caux Baulo juangc gong zoux, mingh zunh doz, tengx jiu-baang. Baulo fiev naaiv zeiv fienx bun Tidatc wuov zanc Tidatc corc lunx nyei. Baulo paaiv ninh yiem wuov Kelitv Koiv-Nzou goux jiu-baang. Naaiv zeiv fienx lengc jeiv nyei gorngv buo diuc jauv.
 Da'yietv Baulo mbuox Tidatc jangx jienv gunv jiu-baang wuov deix mienh nyei nyungc zeiv oix zuqc hnangv haaix nor. Ninh hnangv naaiv nor gorngv muonc nyei, weic zuqc Kelitv Mienh camv nyei maaih maiv benx nyei mengh dauh. Da'nyeic, Baulo mbuox Tidatc oix zuqc hnangv haaix nor njaaux jiu-baang nyei ziex baan mienh, m'jangc dorn gox wuov baan caux m'sieqv dorn gox wuov baan, (gox wuov wuov deix m'sieqv dorn yaac oix zuqc njaaux lunx wuov baan), mienh lunx wuov baan m'jangc dorn caux zoux nouh nyei mienh. Da'faam, Baulo mbuox Tidatc, sienx Yesu nyei mienh oix zuqc hnangv haaix nor yiem. Lengc jeiv nyei kuinx mienh, laanh caux laanh oix zuqc baengh orn nyei yiem. Laanh caux laanh jiu tong, maiv dungx nzorng mienh, nzaeng jaax, hoic jiu-baang bun nqoi.

Fienx Gorngv

1:1-4 Jiez gorn waac
1:5-16 Gunv jiu-baang nyei mienh
2:1-15 Oix zuqc hnangv haaix nor njaaux jiu-baang gu'nyuoz nyei ziex baan mienh
3:1-11 Kuinx mienh, donv mienh
3:12-15 Setv mueiz waac