Klei Hưn Mdah

 Y-Tit jing sa čô êkei tue wĭt đăo kơ Khua Yang Yêsu Krist, jing sa čô găp mă bruă mbĭt hŏng Y-Pôl. Hră Y-Pôl mơĭt kơ Y-Tit, pô đru hlăk ai anei Y-Pôl lui gơ̆ ti plao ksĭ Kret čiăng bi mđĭ bruă sang Aê Diê tinei. Hlăm hră blŭ kơ tlâo mta klei yuôm snei:
 Êlâo hĭn, jing klei mtă djŏ kơ knuih Y-Tit brei mâo tơdah jing sa čô pô kiă kriê hlăm Sang Aê Diê. Êdei tinăn jing klei kčĕ kơ Y-Tit brei thâo êlan srăng mtô kơ phung mkăn hlăm Sang Aê Diê, msĕ si kơ phung khua mduôn (čiăng kơ digơ̆ dưi lŏ mtô lač kơ phung hlăk ai), phung hlăk ai, leh anăn phung dĭng buăl. Klei knhal tuč jing klei mtă kơ Y-Tit brei thâo mtô klei dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă brei mâo knuih jăk, boh nik klei thâo bi mguôp, ai tiê kpă jăk sĭt suôr, leh anăn brei hngah klei bi roh, klei bi mneh msao, leh anăn klei bi kah mbha hlăm Sang Aê Diê.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-4)
Phung khua kiă kriê hlăm sang Aê Diê (1:5-16)
Bruă jao kơ lu êpul hlăm Sang Aê Diê (2:1-15)
Klei mđĭ ai leh anăn klei brei răng (3:1-11)
Klah čŭn (3:12-15)