2

Đạo thật

1Về phần con, hãy dạy dỗ những điều thích hợp với Đạo thật. 2Hãy khuyên người có tuổi nên điềm đạm, đứng đắn, khôn khéo, vững vàng trong đức tin, làm mọi việc với lòng yêu thương, nhẫn nại. 3Phụ nữ lớn tuổi cũng thế, phải có nếp sống khả kính, không được ngồi lê đôi mách hoặc ghiền rượu. Họ phải dạy đạo lý 4và huấn luyện phụ nữ trẻ tuổi biết yêu chồng thương con, 5khôn khéo, trinh chánh, hiền hòa, biết tề gia nội trợ, tùng phục chồng, hầu cho Đạo Thượng Đế không bị xúc phạm.
6Hãy khuyên thanh niên phải khôn khéo, tự chủ. 7Chính con hãy làm gương sáng về các việc lành. Trong mọi việc, con hãy chứng tỏ tinh thần ngay thật và nghiêm chỉnh. 8Con phải ăn nói thuận tình hợp lý, để kẻ thù nghịch phải hổ thẹn, không chỉ trích được .
9Cũng hãy khuyên kẻ tôi tớ vâng phục chủ trong mọi việc, cố gắng làm vui lòng chủ, đừng cãi trả 10hoặc ăn cắp, nhưng phải tỏ lòng trung thành trọn vẹn. Nhờ đó, sẽ có nhiều người muốn tin nhận Chúa, 11vì Thượng Đế đã bày tỏ ân phúc để cứu rỗi mọi người.
12Một khi hưởng ân phúc đó, chúng ta từ bỏ dục vọng trần gian và tinh thần vô đạo, ăn ở khôn khéo, thánh thiện và sùng kính. 13Đồng thời, ta phải kiên nhẫn đợi chờ sự tái lâm vinh quang của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu tinh và Thượng Đế cao cả. 14Chúa đã hy sinh cứu ta khỏi mọi tội lỗi, luyện lọc ta thành dân tộc riêng của Ngài để ta sốt sắng làm việc thiện.
15Con phải dạy rõ những điều đó, dùng uy quyền khích lệ và quở trách họ. Đừng để ai coi thường con.