2

Ŏ́c Patâp Yỗn Cũai Thâu, Cũai Póng, Cớp Cũai Sũl

1Ma mới cóq atỡng máh cũai sa‑âm dáng alới cóq táq ntrớu yoc ễ puai ngê Yiang Sursĩ samoât samơi. 2Cóq mới atỡng máh cũai samiang thâu yỗn alới rabán o tỗ alới bữm, yỗn alới ỡt sangcún, cớp ỡt mantoat o níc. Cóq alới sa‑âm samoât samơi. Cóq alới ayooq níc yớu. Cớp khân bữn ŏ́c túh coat toâq pỡ alới, cóq alới chĩuq tanhĩr níc.
3Mới cóq atỡng máh cũai ayoaq tê, yỗn alới yám noap Yiang Sursĩ. Cóq alới chỗi táq ntỡng parnai sasrúc, cớp chỗi ham blŏ́ng. Ma cóq alới atỡng parnai o 4chóq máh mansễm mbỡiq bữn cayac, yỗn mansễm ki dáng ayooq con cayac. 5Cóq mansễm ki dáng rabán tỗ alới bữm, cớp yỗn alới ỡt mantoat o níc yáng moat Yiang Sursĩ. Cóq alới cutóng táq ranáq tâng dống alới. Cớp cóq alới ĩt pahỡm cayac. Khân alới táq ngkíq, cũai canŏ́h tỡ têq mumat ngê Yiang Sursĩ.
6Cóq mới alứp-adữq níc máh samiang póng yỗn alới dáng rabán tỗ alới bữm. 7Dũ ranáq mới táq, cóq táq pĩeiq lứq, yuaq mới la samoât ngôl yỗn cũai canŏ́h. Bo mới atỡng tễ ngê Yiang Sursĩ, cóq mới apáh mới la cũai tanoang o cớp sangcún. 8Máh santoiq mới táq ntỡng cóq mới pai yỗn pĩeiq, dŏq cũai canŏ́h tỡ têq tếq mới pai mới táq tỡ pĩeiq. Chơ máh cũai yoc ễ rasuon cớp mới sâng casiet, yuaq alới tỡ ramóh muoi ŏ́c lôih ntrớu tễ hái atỡng.
9Cóq mới atỡng máh cũai sũl yỗn alới ĩt pahỡm cũai ncháu alới. Cóq alới táq dũ ranáq yỗn ncháu sâng bũi. Cóq alới chỗi rasuon cớp ncháu alới. 10Cớp cóq alới chỗi tutuoiq crơng ncháu alới. Ma cóq alới táq o níc chóq ncháu alới. Khân cũai sũl táq ngkíq, cũai canŏ́h hữm o alới puai ngê Yiang Sursĩ. Chơ noau yoc ễ dáng tê tễ ngê Yiang Sursĩ, án ca chuai amoong hái.

Yiang Sursĩ Chuai Miat Cũai

11Yiang Sursĩ khoiq chuai miat dũ náq cũai, yỗn alới têq bữn tamoong mantái. 12Cỗ Yiang Sursĩ chuai miat hái, ngkíq hái dáng án yoc hái táh máh ngê mpha tễ ngê án. Hái chỗi puai rangứh hái bữm tâng dỡi nâi. Yiang Sursĩ yoc hái dáng rabán o tỗ hái bữm, cớp án yoc hái ỡt tanoang. Án yoc hái puai ống ngê án sâng bo noâng ỡt tâng dỡi nâi, 13bo hái ngcuang tangái Yê-su Crĩt toâq loah pỡ cutễq nâi. Tangái ki hái bữn hữm Yê-su Crĩt, án ca chuai amoong hái. Án bữn chớc ang‑ữr, cớp án la machớng Yiang Sursĩ tê. 14Lứq Yê-su Crĩt toâp chĩuq cuchĩt tang hái, dŏq thái loah hái tễ ŏ́c lôih, yỗn hái cỡt cũai tỡ bữn lôih ntrớu noâng yáng moat Yiang Sursĩ. Ngkíq hái cỡt cũai proai án, la tỗp miar tễ cũai canŏ́h cớp ễr áiq lứq ễ táq ranáq o.
15Mới bữn chớc tâng tỗp sa‑âm. Ngkíq cóq mới atỡng nheq máh ŏ́c cứq khoiq patâp mới. Cóq mới atỡng cớp sưoq tỗp sa‑âm, khân alới táq tỡ pĩeiq. Cớp máh ranáq mới táq, chỗi táq yỗn noau têq ayê mumat mới.