2

Tej lug qha kws raug cai

1Koj yuav tsum qha kuas phim tej lug qha kws raug cai. 2Qha cov txwvneej laug kuas paub xyuam xwm, ua tug kws luas fwm, paub cai, hab ua kuas raug cai rua huv txujkev ntseeg, huv txujkev hlub hab huv txujkev ua sab ntev thev taug.
3Qha cov quaspuj laug ib yaam nkaus kuas xyum ua tuabneeg dawb huv, tsw xob xyaav luas moo, tsw xob quav cawv, ua tug kws qhuab qha yaam kws zoo, 4sub txhad cob qha tau cov quaspuj hluas kuas hlub puab tug quasyawg hab puab tej mivnyuas, 5hab paub tswj puab lub sab, ua tuabneeg dawb huv, tu vaaj tu tsev zoo, muaj sab khuvleej, nyob huv qaab tug quasyawg kev tswjfwm, sub Vaajtswv txujlug txhad tsw raug luas thuaj.
6Cov txwvneej hluas kuj ib yaam nkaus, ca le ntuag kuas puab tswj puab tug kheej. 7Koj yuav tsum xyum ua tug yaam ntxwv zoo rua txhua faab tsua qhov kws ua num zoo, hab qhuab qha tuaj nruab sab hab rau sab qha, 8hab swv tej lug raug cai kws tsw muaj leejtwg thuaj tau, sub cov kws tawm tsaam txhad le txaaj muag vem tsw muaj ib qho phem kws has tau peb.
9Ca le qha cov qhev kuas nyob huv puab tug lospaav kev tswjfwm rua txhua yaam hab ua kuas hum tug lospaav lub sab, tsw xob caam thawj hlo le, 10tsw xob qee luas tug, tassws yuav tsum ua kuas pum tas tso sab tau hab ua zoo rua txhua yaam sub puab txhad ua rua luas qhuas Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej tej lug qha rua txhua faab.
11Vaajtswv txujkev hlub kws paab tuabneeg txhua tug dim tub tshwm lug lawm, 12hab qha kuas peb tso tej kev phem kev qas hab tej kev ntshaw kws yog nplajteb le tseg, hab ua lub neej kws paub tswj lub sab hab ua ncaaj nceeg hab ua lawv le Vaajtswv txujkev huv tam tuabneeg nuav, 13rua thaus peb saamswm tog rawv txujkev vaam kaaj sab lug hab tog rawv peb tug Vaajtswv luj kws yog peb tug Cawmseej tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm lug, yog Yexu Kheto. 14Nwg pub nwg tug kheej thij peb sub txhad txhwv tau peb dim txhua yaam kev txhum hab ntxuav peb kuas dawb huv txhad ua tau nwg le tuabneeg kws kub sab quas lug ua num zoo. 15Ca le pav tej nuav, hab txhawb puab tug zug hab swv koj tug fwjchim qhuab ntuag puab kawg nkaus. Tsw xob ca leejtwg saib tsw taug koj.