2

Tej lus qhia uas raug cai

1Koj yuav tsum qhia kom phim tej lus qhia uas raug cai. 2Qhia cov txivneej laus kom paub xyuam xim, ua tus uas luag hwm, paub cai, thiab ua kom raug cai rau hauv txojkev ntseeg, hauv txojkev hlub thiab hauv txojkev ua siab ntev thev taus.
3Qhia cov pojniam laus ib yam nkaus kom xyaum ua neeg dawb huv, tsis txhob xyav luag moo, tsis txhob quav cawv, ua tus uas qhuab qhia yam uas zoo, 4kom thiaj cob qhia tau cov pojniam hluas kom hlub lawv tus txiv thiab lawv tej menyuam, 5thiab paub tswj lawv lub siab, ua neeg dawb huv, tu vaj tu tsev zoo, muaj siab khuvleej, nyob hauv tus txiv qab kev tswjhwm, kom Vajtswv txojlus thiaj tsis raug luag thuam.
6Cov txivneej hluas kuj ib yam nkaus, cia li ntuas kom lawv tswj lawv tus kheej. 7Koj yuav tsum xyaum ua tus yam ntxwv zoo rau txhua fab rau qhov uas ua haujlwm zoo, thiab qhuab qhia tuaj nruab siab thiab rau siab qhia, 8thiab siv tej lus raug cai uas tsis muaj leejtwg thuam tau, xwv cov uas tawm tsam thiaj li txaj muag vim tsis muaj ib qho phem uas hais tau peb.
9Cia li qhia cov qhev kom nyob hauv lawv tus lospav kev tswjhwm rau txhua yam thiab ua kom hum tus lospav lub siab, tsis txhob cam thawj kiag li, 10tsis txhob qee luag tug, tiamsis yuav tsum ua kom pom tias tso siab tau thiab ua zoo rau txhua yam kom lawv thiaj ua rau luag qhuas Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej tej lus qhia rau txhua fab.
11Vajtswv txojkev hlub uas pab neeg txhua tus dim twb tshwm los lawm, 12thiab qhia kom peb tso tej kev phem kev qias thiab tej kev ntshaw uas yog ntiajteb li tseg, thiab ua lub neej uas paub tswj lub siab thiab ua ncaj ncees thiab ua raws li Vajtswv txojkev hauv tiam neeg no, 13rau thaum peb tabtom tos rawv txojkev vam kaj siab lug thiab tos rawv peb tus Vajtswv loj uas yog peb tus Cawmseej lub hwjchim ci ntsa iab rov los, yog Yexus Khetos. 14Nws pub nws tus kheej this peb kom thiaj txhiv tau peb dim txhua yam kev txhaum thiab ntxuav peb kom dawb huv thiaj ua tau nws li neeg uas kub siab lug ua haujlwm zoo. 15Cia li piav tej no, thiab txhawb lawv lub zog thiab siv koj lub hwjchim qhuab ntuas lawv kawg nkaus. Tsis txhob cia leejtwg saib tsis taus koj.