3

Cov ntseeg yuav xyaum li cas

1Cia li ntuas kom lawv nyob hauv cov nom tswv thiab cov uas muaj hwjchim qab kev tswjhwm, mloog lus, npaj txhij ua txhua yam haujlwm zoo, 2tsis txhob muab leejtwg hais phem, tsis txhob sib cav sib ceg, ua lub siab zam xeeb, thiab ua lub siab mos siab muag rau sawvdaws. 3Vim yav tag los peb yog neeg ruam, tsis mloog lus, yuam kev, ua txhua yam kev phem kev lomzem li qhev, ua lub neej xav ua phem thiab sib khib, raug luag ntxub thiab ib leeg ntxub ib leeg. 4Tiamsis thaum Vajtswv uas yog peb tus Cawmseej txojkev khuvleej thiab txojkev hlub tshwm los, 5Vajtswv cawm peb dim, tsis yog vim peb ua ncaj ncees tiamsis yog Vajtswv txojkev khuvleej uas nws ntxuav peb kom yug dua tshiab thiab tsim dua tshiab hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv. 6Tus Vaj Ntsuj Plig no, nws muab hliv rau saum peb nplua mias hauv Yexus Khetos uas yog peb tus Cawmseej, 7mas thaum nws txojkev hlub ua rau peb raug suav tias ncaj ncees lawm peb thiaj muaj feem saws tej uas peb vam ntsoov, yog txojsia ib txhis tsis kawg.
8Tej lus no tso siab tau. Kuv xav kom koj siv zog qhia tej no kom cov uas ntseeg Vajtswv thiaj li muab siab rau ua haujlwm zoo. Qhov uas ua li no zoo thiab muaj qabhau rau neeg. 9Cia li zam tej kev sib cam uas ruam, tej zaj uas hais txog poj koob yawg koob, thiab tej kev sib faib thiab kev sib cav sib ceg txog Mauxe txoj kevcai, vim tej ntawd tsis tseem ceeb tsis muaj qabhau. 10Tus uas pheej tshum kom tawg ua pab ua pawg cia li ntuas nws ib ob zaug mas tsis txhob quav ntsej nws dua li lawm, 11vim yeej paub tias tus neeg zoo li ntawd twb muab txojkev ncaj ntxeev ua txojkev nkhaus thiab ua txhaum muaj txim. Nws rov rau txim rau nws tus kheej xwb.

Tej lus sib fim thaum kawg

12Thaum kuv txib Athema lossis Thikhika tuaj txog koj lawm, koj cia li maj nroos tuaj cuag kuv hauv lub moos Nikhaupoli, vim kuv npaj siab tias yuav nyob qhov ntawd tag lub caij ntuj no. 13Koj cia li siv zog pab xa Xena uas txawj hais plaub thiab Apaulau taug kev mus, tsis txhob cia ob tug tu ncua ib yam dabtsi. 14Thiab cia peb cov ntseeg kawm paub ua haujlwm zoo, lawv thiaj pab tau tej uas cheem tsum thiab tsis ua lub neej nkim zog xwb.
15Txhua tus uas nrog kuv nyob ua ke hais lus nco txog nej. Thov hais lus nco txog cov uas hlub peb hauv txojkev ntseeg.
 Thov Vajtswv txojkev hlub nrog nraim nej txhua tus.