3

Giduc Mienh Oix Zuqc Hnangv Haaix Nor Yiem

1Oix zuqc tengx sienx Yesu nyei mienh jangx jienv. Ninh mbuo oix zuqc mbuoqc hungh jaa jien-fouv gunv. Oix zuqc ei jienv ninh mbuo nyei waac zoux yaac liuc leiz ziangx zoux nyungc-nyungc kuv sic. 2Oix zuqc mbuox mienh maiv dungx gorngv doqc haaix dauh, maiv dungx hengx nzaeng jaax. Oix zuqc horh norh nyei, yaac caux mienh suonc zingh suonc eix nyei yiem.
3Zinh ndaangc mbuo ganh yaac hngongx, maiv muangx waac, zuqc nduov yaac zuqc hnyouv hanc zoux nyei nyungc-nyungc sic caux seix zaangc nyei njien-youh gunv jienv mbuo. Mbuo yaac yiem seix zaangc zoux waaic sic bun mienh, hanc mienh, nzorng mienh, yaac zuqc mienh nzorng mbuo. 4Mv baac mbuo nyei Njoux Ziouv Tin-Hungh bun cing ninh zoux longx yaac hnamv mienh wuov zanc, 5ninh njoux mbuo. Se maiv zeiz weic mbuo zoux nyei haaix nyungc kuv sic, se weic Tin-Hungh ganh korv-lienh mbuo. Ninh longc Singx Lingh nzaaux mbuo, bun mbuo siang-yungz jiex. 6Tin-Hungh yaac longc mbuo nyei Njoux Ziouv Yesu Giduc dox Singx Lingh camv-camv nyei bun mbuo, 7ziouc bun mbuo weic ninh nyei en haih duqv caux Tin-Hungh horpc hnyouv yaac duqv zipv yietc liuz nyei maengc, dongh mbuo maaih lamh hnamv oix duqv nyei maengc. 8Naaiv joux waac za'gengh zien nyei.
 Yie oix meih hniev-hniev nyei gorngv naaiv deix sic weic bun sienx kaux Tin-Hungh nyei mienh jorm hnyouv zoux kuv sic. Naaiv deix sic se longx nyei yaac weic zuangx mienh maaih lamh longc.
9Mv baac oix zuqc simv nqoi, maiv dungx nzaeng hngongx haic nyei sic, fai ong-taaix doic jiex doic nyei mbuox. Yaac maiv dungx da'hauv, maiv dungx nzaeng leiz-latc nyei sic, weic zuqc naaiv deix sic maiv lamh longc, tengx maiv duqv haaix dauh. 10Haaix dauh ceux lunc zoux bun jiu-baang bun nqoi, oix zuqc kuinx yietc nzunc i nzunc liuz, nqa'haav maiv dungx mingh coiv ninh aqv. 11Weic zuqc meih mbuo hiuv duqv naaiv nyungc mienh se waaic nzengc mi'aqv. Ninh nyei zuiz biux mengh ninh se dorngc.

Setv Mueiz Waac

12Yie paaiv Aan^te^maatv fai Ti^ki^gatc mingh meih naaic wuov zanc, meih oix zuqc gaanv mingh Ni^ko^mbu^li Mungv caux yie gapv doic, weic zuqc yie dingc yiem naaic jiex dong-gen hnoi. 13Yaac oix zuqc longc hnyouv tengx caengx sic mienh, Senaatv, caux Aa^bor^lo cuotv jauv. Maiv dungx bun ninh mbuo caa ninh mbuo qiemx longc nyei haaix nyungc. 14Oix zuqc mbuox mbuo nyei mienh hoqc longc ninh mbuo nyei ziangh hoc zoux longx nyei sic, weic duqv hnoi-hnoi qiemx longc nyei ga'naaiv. Maiv oix ninh mbuo yiem seix zaangc zoux maiv cuotv haaix nyungc.
15Caux yie yiem naaiv nyei zuangx mienh jangx taux meih. Aengx mbuox dongh hnamv yie mbuo, caux yie mbuo lomh nzoih sienx Yesu wuov deix, yie mbuo jangx taux ninh mbuo.
 Tov Tin-Hungh ceix en bun meih mbuo zuangx mienh.