2

1Kuv xaav has tas, “Ca kuv swm kev lomzem, ca le ua lomzem zoo sab moog.” Tassws saib maj, tej nuav kuj yog qhuav qhawv hab xwb. 2Kuv has txug qhov kws luag luag tas, “Yog ruag xwb,” hab has txug qhov kws ua lomzem tas, “Muaj qaabhau daabtsw?” 3Kuv lub sab tshawb nrhav saib ua le caag cawv txwv maab txhad ua rua kuv zoo sab, (yog kuv lub sab tseed swv tswvyim coj kuv), hab saib yuav ua le caag tuav tau txujkev ruag, moog txug thaus kuv pum tas yaam twg zoo rua tej tuabneeg ua huv lub qaab ntuj rua tej swjhawm tsawg tsawg kws puab muaj txujsa nyob. 4Kuv ua teg num luj heev, kuv ua tej tsev hab cog tej vaaj txwv maab rua kuv. 5Kuv ua tej lub vaaj hab tej tshaav puam kws nyob ua sw, hab cog txhua yaam txwv ntoo rua huv. 6Kuv ua tej paag dej rua kuv swv nduav dej rua tej txwv ntoo kws saamswm hlub. 7Kuv yuav tub qhe nkauj qhev hab muaj tej qhev kws yug lug huv kuv tsev. Kuv muaj tej paab nyuj paab tshws paab yaaj ntau kawg, coob dua tej tuabneeg kws nyob ua kuv ntej huv Yeluxalee. 8Kuv khaws nyaj hab kub ca hab khaws tej nyaj txag ntawm tej vaajntxwv hab huv lwm tebchaws ca. Kuv muaj tej tub ntxhais kws txawj hu nkauj, hab muaj ntau tug nam yau kws ntxwm txwvneej lub sab.
9Kuv txhad ua luj, ua luj dua txhua tug kws nyob ua kuv ntej huv Yeluxalee. Hab kuv tug tswvyim tseed nrug nraim kuv. 10Kuv lub qhov muag ntshaw daabtsw kuv yeej yuav kuas tau, kuv tsw tswj kuv lub sab ntawm tej kev lomzem hlo le, tsua qhov kuv lub sab ntswb tau kev zoo sab huv tej num kws kuv ua, hab tej nuav yog tej tshaaj thawj ntawm kuv teg num. 11Mas kuv xaav txug txhua yaam kws kuv txhais teg tau ua hab kuv tej kev khwv kws kuv swv sav swv zug ua, saib maj, txhua yaam kuj qhuav qhawv haus cua xwb, hab tsw tau qaabhau daabtsw le huv qaab lub nub.
12Mas kuv tshuaj saib tswvyim hab txujkev ruag hab kev tsw thoob tswb. Tug kws tshwm lug ua vaajntxwv qaab yuav ua tau daabtsw? Nwg kuj tsuas ua tau tej kws txeev ua tau lug lawm xwb. 13Kuv pum tas tswvyim zoo dua txujkev tsw thoob tswb, ib yaam le qhov kaaj zoo dua le qhov tsaus ntuj.
14Tug kws muaj tswvyim muaj qhov muag huv nwg taubhau, tassws tug kws tsw thoob tswb taug txujkev tsaus ntuj. Txawm le ntawd los kuv pum tas puab suavdawg yuav raug lub khuab ib yaam nkaus. 15Kuv txhad xaav huv lub sab tas, “Cov tuabneeg tsw thoob tswb raug lub khuab zoo le caag kuv kuj raug lub khuab ib yaam le ntawd. Yog le ntawd kuv muaj tswvyim ntau kawg ua daabtsw?” Kuv txhad xaav tas tej tswvyim kuj qhuav qhawv xwb. 16Tsw muaj leejtwg ncu txug tug kws muaj tswvyim hab tug kws tsw thoob tswb ib yaam nkaus moog le, vem tom hauv ntej moog yeej yuav tsw ncu txug puab suavdawg le. Tug kws muaj tswvyim los kuj tuag ib yaam nkaus le tug kws tsw thoob tswb tuag hab xwb. 17Kuv txhad ntxub txujsa, tsua qhov tej num kws ua rua huv qaab lub nub ua rua kuv nyuaj sab ntxhuv sab, vem yog txhua yaam tsuas yog qhuav qhawv haus cua xwb.
18Kuv ntxub tej num kws kuv swv sav swv zug ua huvsw huv qaab lub nub, tsua qhov kuv yeej yuav tsum tseg tej num ntawd ca rua tug kws tshwm lug ua kuv qaab. 19Mas leejtwg yuav paub tas tug kws tshwm lug hov yuav ua tuabneeg ntse los ruag? Txawm le caag los nwg yeej yuav tau tej num huvsw kws kuv tau swv sav swv zug ua hab swv kuv tug tswvyim ua huv qaab lub nub. Nuav kuj yog qhuav qhawv xwb. 20Kuv txhad le rov poob sab taag kawg tswvyim rua tej num huvsw kws kuv swv sav swv zug ua huv qaab lub nub, 21vem yog muaj tej tug kws swv tswvyim hab kev txawj ntse hab swv nwg tug taw teg ua num khwv los kuj yuav tsum tso tej num hov tseg rua lwm tug kws tsw tau nqeg daag nqeg zug ua yuav. Nuav kuj yog qhuav qhawv xwb hab phem kawg le. 22Tuabneeg tau daabtsw ntawm tej num huvsw kws puab swv sav swv zug ua txhawj quas ntsuav rua huv qaab lub nub? 23Vem tas puab tsuas yog tiv mob tiv ntsaaj taag naj taag xyoo, hab puab tej num kuj ua rua puab nyuaj sab ntxhuv sab. Txawm yog ntuj teb taag mo los puab lub sab kuj tsw su. Nuav kuj yog qhuav qhawv xwb.
24Tuabneeg lub neej tsw muaj ib yaam daabtsw zoo dua le qhov kws noj hab haus hab tau kev zoo sab ntawm tej num kws nwg ua. Kuv pum tas tej nuav kuj yog lug ntawm Vaajtswv txhais teg lug. 25Yog tsw muaj Vaajtswv lawm leejtwg yuav noj tau hab tau txujkev zoo sab? 26Tsua qhov Vaajtswv pub tswvyim hab kev txawj ntse hab kev zoo sab rua tug kws hum nwg sab. Tassws tug kws ua txhum muaj txem Vaajtswv muab num rua nwg ua, tsuas yog sau hab khaws ca rua tug kws hum Vaajtswv lub sab. Nuav kuj yog qhuav qhawv hab haus cua xwb.