2

1Kuv xav hais tias, “Cia kuv sim kev lomzem, cia li ua lomzem zoo siab mus.” Tiamsis saib maj, tej no kuj yog qhuav qhawv thiab xwb. 2Kuv hais txog qhov uas luag luag tias, “Yog ruam xwb,” thiab hais txog qhov uas ua lomzem tias, “Muaj qabhau dabtsi?” 3Kuv lub siab tshawb nrhiav saib ua li cas cawv txiv hmab thiaj ua rau kuv zoo siab, (yog kuv lub siab tseem siv tswvyim coj kuv), thiab saib yuav ua li cas tuav tau txojkev ruam, mus txog thaum kuv pom tias yam twg zoo rau tej neeg ua hauv lub qab ntuj rau tej sijhawm tsawg tsawg uas lawv muaj txojsia nyob. 4Kuv ua tes haujlwm loj heev, kuv ua tej tsev thiab cog tej vaj txiv hmab rau kuv. 5Kuv ua tej lub vaj thiab tej tshav puam uas nyob ua si, thiab cog txhua yam txiv ntoo rau hauv. 6Kuv ua tej pas dej rau kuv siv ntov dej rau tej txiv ntoo uas tabtom hlob. 7Kuv yuav tub qhe nkauj qhev thiab muaj tej qhev uas yug los hauv kuv tsev. Kuv muaj tej pab nyuj pab tshis pab yaj ntau kawg, coob dua tej neeg uas nyob ua kuv ntej hauv Yeluxalees. 8Kuv khaws nyiaj thiab kub cia thiab khaws tej nyiaj txiag ntawm tej vajntxwv thiab hauv lwm tebchaws cia. Kuv muaj tej tub ntxhais uas txawj hu nkauj, thiab muaj ntau tus niam yau uas ntxim txivneej lub siab.
9Kuv thiaj ua loj, ua loj dua txhua tus uas nyob ua kuv ntej hauv Yeluxalees. Thiab kuv lub tswvyim tseem nrog nraim kuv. 10Kuv lub qhov muag ntshaw dabtsi kuv yeej yuav kom tau, kuv tsis tswj kuv lub siab ntawm tej kev lomzem kiag li, rau qhov kuv lub siab ntsib tau kev zoo siab hauv tej haujlwm uas kuv ua, thiab tej no yog tej tshaj thawj ntawm kuv tes haujlwm. 11Mas kuv xav txog txhua yam uas kuv txhais tes tau ua thiab kuv tej kev khwv uas kuv siv siav siv zog ua, saib maj, txhua yam kuj qhuav qhawv haus cua xwb, thiab tsis tau qabhau dabtsi li hauv lub qab hnub.
12Mas kuv tshuaj saib tswvyim thiab txojkev ruam thiab kev tsis thoob tsib. Tus uas tshwm los ua vajntxwv qab yuav ua tau dabtsi? Nws kuj tsuas ua tau tej uas txeev ua tau los lawm xwb. 13Kuv pom tias tswvyim zoo dua txojkev tsis thoob tsib, ib yam li qhov kaj zoo dua li qhov tsaus ntuj.
14Tus uas muaj tswvyim muaj qhov muag hauv nws taubhau, tiamsis tus uas tsis thoob tsib taug txojkev tsaus ntuj. Txawm li ntawd los kuv pom tias lawv sawvdaws yuav raug lub khuab ib yam nkaus. 15Kuv thiaj xav hauv lub siab tias, “Cov neeg tsis thoob tsib raug lub khuab zoo li cas kuv kuj raug lub khuab ib yam li ntawd. Yog li ntawd kuv muaj tswvyim ntau kawg ua dabtsi?” Kuv thiaj xav tias tej tswvyim kuj qhuav qhawv xwb. 16Tsis muaj leejtwg nco txog tus uas muaj tswvyim thiab tus uas tsis thoob tsib ib yam nkaus mus li, vim tom hauv ntej mus yeej yuav tsis nco txog lawv sawvdaws li. Tus uas muaj tswvyim los kuj tuag ib yam nkaus li tus uas tsis thoob tsib tuag thiab xwb. 17Kuv thiaj ntxub txojsia, rau qhov tej haujlwm uas ua rau hauv lub qab hnub ua rau kuv nyuaj siab ntxhov siab, vim yog txhua yam tsuas yog qhuav qhawv haus cua xwb.
18Kuv ntxub tej haujlwm uas kuv siv siav siv zog ua huvsi hauv lub qab hnub, rau qhov kuv yeej yuav tsum tseg tej haujlwm ntawd cia rau tus uas tshwm los ua kuv qab. 19Mas leejtwg yuav paub tias tus uas tshwm los ntawd yuav ua neeg ntse los ruam? Txawm li cas los nws yeej yuav tau tej haujlwm huvsi uas kuv tau siv siav siv zog ua thiab siv kuv lub tswvyim ua hauv lub qab hnub. No kuj yog qhuav qhawv xwb. 20Kuv thiaj li rov poob siab tag kawg tswvyim rau tej haujlwm huvsi uas kuv siv siav siv zog ua hauv lub qab hnub, 21vim yog muaj tej tus uas siv tswvyim thiab kev txawj ntse thiab siv nws tus taw tes ua haujlwm khwv los kuj yuav tsum tso tej haujlwm ntawd tseg rau lwm tus uas tsis tau nqes dag nqes zog ua yuav. No kuj yog qhuav qhawv xwb thiab phem kawg li. 22Neeg tau dabtsi ntawm tej haujlwm huvsi uas lawv siv siav siv zog ua txhawj qas ntsuav rau hauv lub qab hnub? 23Vim tias lawv tsuas yog tiv mob tiv ntsaj tas niaj tas xyoo, thiab lawv tej haujlwm kuj ua rau lawv nyuaj siab ntxhov siab. Txawm yog ntuj teb tag hmo los lawv lub siab kuj tsis so. No kuj yog qhuav qhawv xwb.
24Neeg lub neej tsis muaj ib yam dabtsi zoo dua li qhov uas noj thiab haus thiab tau kev zoo siab ntawm tej haujlwm uas nws ua. Kuv pom tias tej no kuj yog los ntawm Vajtswv txhais tes los. 25Yog tsis muaj Vajtswv lawm leejtwg yuav noj tau thiab tau txojkev zoo siab? 26Rau qhov Vajtswv pub tswvyim thiab kev txawj ntse thiab kev zoo siab rau tus uas hum nws siab. Tiamsis tus uas ua txhaum muaj txim Vajtswv muab haujlwm rau nws ua, tsuas yog sau thiab khaws cia rau tus uas hum Vajtswv lub siab. No kuj yog qhuav qhawv thiab haus cua xwb.