2

Njien-Youh Nauc Nyitc Se Kungx-Morngh Nyei Sic

1Yie yiem hnyouv hnamv, “Daaih maah! Yie oix zoux njien-youh nauc nyitc nyei sic seix mangc orn-lorqc hnangv haaix nor.” Mv baac buatc fih hnangv nyei se kungx-morngh. 2Yie gorngv taux oix kuh jatv nyei jauv se buv longh buv dangv nyei sic. Zoux njien-youh nauc nyitc fungc maaih haaix nyungc maaih lamh longc? 3Yie hnamv mangc gaax, hnangv haaix nor haih bangc a'ngunc diuv bun yie nyei sin kuh yiem, yaac longc cong-mengh nyei hnyouv dorh, aengx longc hngongx nyei jauv. Yie oix hiuv duqv baamh mienh yiem naaiv lungh ndiev nangv nyei ziangh hoc zoux haaix nyungc gauh longx jiex.
4Yie zoux camv-nyungc domh gong. Yie weic yie ganh zoux ziex norm biauv, zuangx ziex nzong a'ngunc biouv. 5Yie zoux ziex norm huingx, ziex norm a'nziaauc nyei huingx yaac yiem naaic gu'nyuoz zuangx nyungc-nyungc biouv nyei ndiangx. 6Yie wetv ziex norm wuom-njaangh siou wuom yungz naaiv deix ndiangx. 7Yie maaiz nouh gauv nouh beiz, yaac maaih yiem yie nyei biauv cuotv seix nyei nouh. Yie aengx maaih ngongh guanh, yungh caux ba'gi yungh guanh gauh camv jiex yiem Ye^lu^saa^lem ndaangc yie wuov deix yietc zungv mienh. 8Yie aengx weic ganh siou jiem nyaanh, yaac siou puix hungh diex caux norm-norm saengv nyei zinh zoih. Yie weic ganh yaac maaih baaux nzung nyei m'jangc m'sieqv, yaac maaih jaav-zeih auv camv nyei, yietc zungv ziux m'jangc dorn nyei hnyouv oix longc nyei. 9Yie ziouc duqv zoux hlo, gauh hlo jiex yiem Ye^lu^saa^lem Zingh ndaangc yie wuov deix zuangx mienh. Yie nyei cong-mengh corc yiem jienv yie.
  10Yie nyei m'zing buatc oix longc haaix nyungc yie maiv ngaengc,
   yie nyei hnyouv oix zoux haaix nyungc duqv njien-youh yie yaac maiv laanh,
  weic zuqc yie nyei hnyouv a'hneiv haic yie zoux nyei nyungc-nyungc gong.
   Naaiv se yiem yie laauh luic duqv daaih nyei zingh nyeic.
  11Yie samx mangc yie nyei buoz zoux jiex daaih nyei nyungc-nyungc,
   caux yie laauh luic zoux nyei yietc zungv gong,
  hiuv duqv se kungx-morngh, kungx bun nziaaux saaux hnangv,
   yiem naaiv seix zaangc maiv haih duqv haaix nyungc longx.

Laauh Luic Kouv Se Kungx-Morngh

  12Yie aengx ganh hnamv diuc jauv, se cong-mengh nyei jauv
   caux hngongx nyei, buv longh buv dangv nyei sic.
  Nzipc jienv zoux hungh nyei mienh haih zoux haaix nyungc
   cuotv liuz zoux jiex daaih nyei sic?
  13Yie zieqv duqv cong-mengh gauh longx zoux hngongx nyei,
   hnangv njang gauh longx hmuangx.
  14Cong-mengh mienh nyei m'zing njang,
   mv baac mienh hngongx mienh yangh hmuangx gu'nyuoz.
  Maiv gunv hnangv naaic, yie buatc duqv mengh nyei.
   I horngh mienh zungv zuqc buangh fih hnangv nyei.
15Yie ziouc yiem hnyouv hnamv,
  “Mienh hngongx mienh buangh nyei sic yie yaac oix zuqc buangh nyei.
   Wuov nyungc yie maaih cong-mengh camv yie duqv haaix nyungc longx?”
  Yie yiem hnyouv hnamv,
   “Naaiv yaac fih hnangv nyei kungx-morngh.”
  16Weic zuqc cong-mengh mienh caux mienh hngongx mienh fih hnangv nyei
   maiv maaih mienh jangx ninh mbuo lauh.
  Hoz nqaang nyei hnoi-nyieqc i nyungc zungv la'kuqv nzengc mi'aqv.
   Maiv gunv guai fai hngongx, yietc zungv zuqc daic fih hnangv nyei.
17Yie ziouc nzorng haic maengc, weic zuqc yiem lungh ndiev zoux nyei yietc zungv sic kungx bun yie nzauh. Yietc zungv se kungx-morngh. Kungx bun nziaaux saaux hnangv. 18Yie nzorng yie yiem naaiv seix zaangc laauh luic zoux nyei yietc zungv gong, weic zuqc yie oix zuqc liouh jienv bun nqa'haav nyei mienh. 19Maaih haaix dauh hiuv duqv wuov laanh mienh guai fai hngongx? Mv baac ninh duqv gunv nzengc yie longc yie nyei cong-mengh yiem naaiv seix zaangc laauh luic duqv daaih nyei yietc zungv. Naaiv yaac fih hnangv nyei kungx-morngh. 20Yie ziouc weic yie yiem naaiv seix zaangc laauh luic zoux nyei yietc zungv gong maiv lamh hnamv dorngx aqv. 21Weic zuqc mienh longc cong-mengh, longc wuonh zaang, longc banh zeic zoux ninh nyei gong, nqa'haav oix zuqc liouh njiec bun ganh dauh maiv ndortv qaqv zoux nyei mienh. Naaiv se kungx-morngh yaac za'gengh maiv horpc. 22Mienh yiem seix zaangc hnyouv nzauh, hnyouv kouv jienv laauh luic zoux gong, ninh duqv haaix nyungc? 23Weic zuqc ninh ziangh seix zaangc nyei hnoi-nyieqc ninh zoux gong, zuqc mun, zuqc nzauh kouv. Liemh lungh muonz zanc ninh nyei hnyouv yaac maiv henh. Naaiv yaac fih hnangv nyei kungx-morngh.
24Weic baamh mienh maiv maaih haaix nyungc gauh longx nyanc yaac hopv, caux laauh luic zoux gong duqv njien-youh. Naaiv yie yaac buatc yiem Tin-Hungh nyei buoz daaih. 25Mienh maiv kaux Tin-Hungh, haaix dauh haih duqv nyanc fai lorz njien-youh nyei jauv? 26Weic zuqc Tin-Hungh ceix cong-mengh, wuonh zaang caux njien-youh bun horpc ninh nyei hnyouv nyei mienh. Mv baac zuiz-mienh ninh bun zoux gong kouv siou zunv, ndui jienv zinh zoih, jiu bun horpc Tin-Hungh nyei hnyouv nyei mienh. Naaiv fih hnangv nyei kungx-morngh. Kungx bun nziaaux saaux hnangv.