3

Teem Muaj Sijhawm rau Txhua Yam

1Txhua yam uas muaj nyob hauv lub qab ntuj no yeej tshwmsim raws li Vajtswv tau teem caij teem nyoog tseg cia lawm xwb.
  2Vajtswv teem kom muaj sijhawm
   yug thiab muaj sijhawm tuag,
  muaj sijhawm cog thiab muaj sijhawm sau,
  3muaj sijhawm tua thiab muaj
   sijhawm kho kom zoo,
  muaj sijhawm muab rhuav povtseg
   thiab muaj sijhawm txhim kho dua tshiab.
  4Vajtswv teem kom muaj sijhawm
   ntxhov siab thiab muaj sijhawm zoo siab,
  muaj sijhawm quaj ntsuag thiab
   muaj sijhawm seevcev lomzem,
  5muaj sijhawm txawb pobzeb povtseg
   thiab muaj sijhawm khaws pobzeb rov los,
  muaj sijhawm sib nwj thiab muaj
   sijhawm tsis sib nwj.
  6Muaj sijhawm nrhiav tau los
   thiab muaj sijhawm ploj mus,
  muaj sijhawm muab los khaws cia
   thiab muaj sijhawm muab povtseg,
  7muaj sijhawm muab dua kom ntuag
   thiab muaj sijhawm muab ntxiv rau,
  muaj sijhawm nyob ntsiag to thiab
   muaj sijhawm sib tham.
  8Vajtswv teem kom muaj sijhawm sib
   hlub thiab muaj sijhawm sib ntxub,
  muaj sijhawm ua tsov ua rog thiab
   muaj sijhawm nyob thajyeeb.
9Peb yuav tau dabtsi los ntawm txhua yam haujlwm uas peb ua ntawd? 10Kuv paub lub nra hnyav uas Vajtswv muab rau peb ris. 11Vajtswv yeej teem caij teem nyoog tseg rau txhua tsav yam lawm. Nws pub peb txawj ntshaw thiab paub txog lub neej yav tom ntej, tiamsis nws tsis pub peb txaus siab thiab totaub txhua yam uas nws tau ua ntawd. 12Yog li ntawd, kuv pom hais tias yam uas peb tau, ces tsuas yog cia li txaus siab rau tej uas peb muaj thiab tej uas peb ua thaum peb tseem ua neej nyob no xwb. 13Peb sawvdaws cia li noj thiab haus kom txaus siab rau tej uas peb khwv tau los. Tej ntawd yog tej uas Vajtswv muab pub rau peb.
14Kuv paub hais tias txhua yam uas Vajtswv ua yuav nyob mus ibtxhis. Koj yeej ntxiv tsis tau ib yam dabtsi rau thiab rho tsis tau ib yam dabtsi tawm li. Thiab txhua yam uas Vajtswv ua no yog ua kom peb ntshai thiab hwm nws. 15Tej uas tshwm los puavleej yog tej uas twb tshwmsim yav tas los lawm xwb. Vajtswv ua kom tej uas twb tshwmsim lawm rov tshwmsim tuaj dua.

Kev Tsis Ncaj Ncees Nyob Hauv Qab Ntuj No

16Dua li ntawd, kuv tseem pom hais tias nyob hauv qab ntuj no muaj tej kev phem kev qias nyob rau ntau qhov chaw uas tsimnyog muaj kev ncaj ncees thiab kev ua zoo. 17Kuv xav hais tias, “Vajtswv yeej yuav txiav txim rau tus uas ua ncaj thiab tus uas ua phem ib yam nkaus, rau qhov txhua tsav yam thiab txhua tes haujlwm yeej yuav tshwmsim los rau lub sijhawm uas twb teem tseg cia ua ntej lawm.” 18Kuv xav hais tias Vajtswv tabtom sim peb thiab qhia kom peb paub hais tias peb yeej zoo tsis tshaj tej tsiaj txhu. 19Neeg txoj hmoo thiab tsiaj txoj hmoo zoo ib yam nkaus; neeg thiab tsiaj puavleej txawj tuag. Neeg thiab tsiaj puavleej txawj ua pa; neeg yeej zoo tsis tshaj tsiaj, rau qhov neeg thiab tsiaj puavleej tsis muaj qabhau. 20Neeg thiab tsiaj puavleej yuav mus rau hauv tib qhov chaw. Neeg thiab tsiaj puavleej yog muab av puab, lawv thiaj yuav rov mus ua av. 21Yuav ua li cas yus thiaj paub hais tias neeg tus plig mus rau saum ntuj thiab tsiaj tus plig mus rau hauv av lawm? 22Yog li ntawd, kuv paub hais tias qhov zoo tshaj, ces yog txaus siab rau tes haujlwm uas peb ua. Tsis muaj lwm yam uas peb ua tau lawm. Tsis muaj ib yam uas qhia rau peb paub hais tias, tom qab uas peb tuag lawm, yuav muaj dabtsi tshwmsim rau peb.