4

1Hab kuv pum tej kev tswm txom huvsw kws muaj huv qaab lub nub. Mas saib maj, tej kua muag kws raug tswm txom, tsw muaj leejtwg nplig puab lub sab. Fwjchim nyob ntawm cov kws tswm txom, tsw muaj leejtwg nplig cov kws raug tswm txom. 2Mas kuv xaav tas cov kws tuag taag lawm muaj moo dua cov kws tseed muaj txujsa nyob. 3Tassws tug kws tsw tau yug lug hab tsw tau pum tej kev phem kws muaj huv qaab lub nub kuj zoo dua ob co tuabneeg nuav.
4Hab kuv pum tas tej daag num huvsw kws tuabneeg swv sav swv zug ua hab qhov kws teg taw txawj ua txhua yaam num yog lug ntawm txujkev sws khib. Nuav kuj yog qhuav qhawv hab haus cua xwb.
  5Tug tuabneeg tsw thoob tswb
   nkaum teg nkoog,
   hab noj nwg cev nqaj.
  6Ib taus teg kev sab tug
   tseed zoo dua ob taus teg puv nkaus tej num
   kws swv sav swv zug ua hab haus cua.
7Kuv pum dua ib yaam qhuav qhawv huv qaab lub nub, 8yog qhov kws ib tug nyob tuab leeg tsw muaj tub ki tsw muaj kwvtij, tassws nwg swv sav swv zug ua num tsw su hlo le, hab nwg tej nyaj txag tsw txawj txaus nwg lub qhov muag, nwg tsw xaav has tas, “Kuv swv sav swv zug ua num hab yoo kev lomzem rua leejtwg?” Nuav kuj yog qhuav qhawv hab yog kev nyuaj sab xwb.
9Ob leeg zoo dua ib leeg, tsua qhov ob leeg yuav tau nqe zug zoo ntawm tej num kws ob tug ua. 10Tsua qhov yog ib tug qaug yuav muaj ib tug tsaa kuas nwg sawv. Tassws tug kws nyob tuab leeg thaus nwg qaug lawm tsw muaj leejtwg tsaa nwg sawv, yuav raug txom nyem lauj! 11Dua ib qho, yog ob leeg pw ua ke kuj suv. Tassws yog pw ib leeg yuav suv tau le caag? 12Txawm yog ib leeg ntaus yeej lwm tug, los ob leeg yeej yuav ntaus yeej xwb xwb le. Ib txuj hlua peb ntswg yeej tsw tu sai.
13Tug hluas pluag kws muaj tswvyim kuj zoo dua tug vaajntxwv laug ruag kws cob qha tsw tau lawm, 14nwg tawm huv tsev lojfaaj lug sawv ua vaajntxwv lossws yug lug ua tuabneeg pluag huv nwg lub tebchaws kuj xwj. 15Kuv pum tej tuabneeg suavdawg kws muaj txujsa nyob hab moog moog lug lug huv qaab lub nub lawv tug hluas kws sawv nyob tug vaajntxwv chaw. 16Tej tuabneeg suavdawg kws nwg kaav muaj coob suav tsw txheeb. Tassws cov kws yug lug tom qaab yuav tsw zoo sab rua nwg. Nuav yog qhuav qhawv hab haus cua xwb.