4

1Thiab kuv pom tej kev tsim txom huvsi uas muaj hauv lub qab hnub. Mas saib maj, tej kua muag uas raug tsim txom, tsis muaj leejtwg nplij lawv lub siab. Hwjchim nyob ntawm cov uas tsim txom, tsis muaj leejtwg nplij cov uas raug tsim txom. 2Mas kuv xav tias cov uas tuag tag lawm muaj hmoo dua cov uas tseem muaj txojsia nyob. 3Tiamsis tus uas tsis tau yug los thiab tsis tau pom tej kev phem uas muaj hauv lub qab hnub kuj zoo dua ob co neeg no.
4Thiab kuv pom tias tej haujlwm huvsi uas neeg siv siav siv zog ua thiab qhov uas tes taw txawj ua txhua yam haujlwm yog los ntawm txojkev sib khib. No kuj yog qhuav qhawv thiab haus cua xwb.
  5Tus neeg tsis thoob tsib nkaum tes nkoos,
   thiab noj nws cev nqaij.
  6Ib taus tes kev siab tus tseem zoo dua
   ob taus tes puv nkaus tej haujlwm
   uas siv siav siv zog ua thiab haus cua.
7Kuv pom dua ib yam qhuav qhawv hauv lub qab hnub, 8yog qhov uas ib tug nyob tib leeg tsis muaj tub ki tsis muaj kwvtij, tiamsis nws siv siav siv zog ua haujlwm tsis so kiag li, thiab nws tej nyiaj txiag tsis txawj txaus nws lub qhov muag, nws tsis xav hais tias, “Kuv siv siav siv zog ua haujlwm thiab yoo kev lomzem rau leejtwg?” No kuj yog qhuav qhawv thiab yog kev nyuaj siab xwb.
9Ob leeg zoo dua ib leeg, rau qhov ob leeg yuav tau nqe zog zoo ntawm tej haujlwm uas ob tug ua. 10Rau qhov yog ib tug ntog yuav muaj ib tug tsa kom nws sawv. Tiamsis tus uas nyob tib leeg thaum nws ntog lawm tsis muaj leejtwg tsa nws sawv, yuav raug txom nyem lauj! 11Dua ib qho, yog ob leeg pw ua ke kuj sov. Tiamsis yog pw ib leeg yuav sov tau li cas? 12Txawm yog ib leeg ntaus yeej lwm tus, los ob leeg yeej yuav ntaus yeej xwb xwb li. Ib txoj hlua peb ntswg yeej tsis tu sai.
13Tus hluas pluag uas muaj tswvyim kuj zoo dua tus vajntxwv laus ruam uas cob qhia tsis tau lawm, 14nws tawm hauv tsev lojfaj los sawv ua vajntxwv lossis yug los ua neeg pluag hauv nws lub tebchaws kuj xij. 15Kuv pom tej neeg sawvdaws uas muaj txojsia nyob thiab mus mus los los hauv lub qab hnub raws tus hluas uas sawv nyob tug vajntxwv chaw. 16Tej neeg sawvdaws uas nws kav muaj coob suav tsis txheeb. Tiamsis cov uas yug los tom qab yuav tsis zoo siab rau nws. No yog qhuav qhawv thiab haus cua xwb.