5

Tsis txhob lam cog lus

1Koj yuav tsum ceev faj koj txhais kotaw rau thaum koj mus rau hauv Vajtswv lub tuam tsev. Txav ze tig ntsej mloog zoo dua cov uas tsis thoob tsib coj tsiaj tuaj xyeem, tiamsis lawv tsis paub tias lawv tabtom ua phem. 2Koj lub ncauj tsis txhob lam tau lam hais, tsis txhob ua lub siab sai mus cog lus rau ntawm Vajtswv xubntiag, rau qhov Vajtswv nyob saum ntuj kag, koj nyob hauv ntiajteb. Yog li no koj yuav tsum hais lus tsawg.
  3Muaj kev txhawj ntau,
   kuj ua npau suav ntau,
  muaj tus uas tsis thoob tsib
   kuj muaj lus ntau.
4Thaum koj fiv li cas rau Vajtswv, koj tsis txhob cia ntev li pauj, rau qhov Vajtswv tsis txaus siab rau cov uas tsis thoob tsib. Koj cia li pauj raws li koj fiv. 5Qhov uas koj tsis txhob fiv kuj zoo dua li qhov uas koj fiv es tsis pauj. 6Tsis txhob cia koj lub qhov ncauj coj koj mus ua txhaum, thiab tsis txhob hais rau Vajtswv tus tub xa xov tias, “Kuv fiv yuam kev.” Ua cas yuav cia Vajtswv chim rau tej lus uas koj hais thiab rhuav tshem tej uas koj txhais tes ua? 7Thaum ua npau suav ntau kuj hais tej lus qhuav qhawv ntau. Tiamsis koj cia li hwm thiab paub ntshai Vajtswv.

Lub neej qhuav qhawv

8Yog koj pom tus pluag hauv lub moos twg raug tsim txom thiab pom qhov uas luag txiav txim tsis ncaj qhau nws txojcai, koj tsis txhob xav tsis thoob rau qhov no. Tseem muaj ib tug nom tswv qeb siab kav tus nom tswv ntawd, thiab tseem tshuav cov nom tswv qeb siab dua kav cov nom tswv ntawd. 9Txawm yog li ntawd los lawv cov ntawd tseem tau tshaj thawj hauv lub tebchaws, thiab tej liaj teb yuav tsum muaj vajntxwv kav.
10Tus uas nyiam nyiaj muaj npaum twg yeej tsis txaus nws lub siab, tus uas nyiam nyiaj txiag kuj tsis txaus siab rau tej uas tau lawm. No kuj yog qhuav qhawv xwb.
11Thaum muaj qhov txhia chaw ntau zuj zus, cov uas noj kuj coob zuj zus. Tej qhov txhia chaw ntawd tus tswv tau dabtsi, tsuas yog nws qhov muag pom ib pliag xwb?
12Tej tub zog tau noj ntau thiab tsawg los kuj pw tsaug zog zoo, siab tus yees, tiamsis qhov uas tus nplua nuj muaj nplua mias kuj tsis ua rau nws tsaug zog zoo.
13Hauv qab lub hnub kuv pom ib yam phem uas tsis zoo kuv lub siab, yog qhov uas tej nyiaj txiag uas tus tswv khaws cia tseem rov ua phem rau nws. 14Tej nyiaj txiag ntawd ploj tag rau qhov uas nqes peev rau yam uas tsis zoo. Nws muaj tus tub tiamsis tsis muaj ib yam dabtsi hauv nws txhais tes pub rau nws tus tub. 15Nws yug hauv niam lub plab los liab qab li cas, nws yeej yuav rov qab mus liab qab li ntawd, thiab nws yuav coj tsis tau ib yam dabtsi uas nws khwv tau hauv nws txhais tes mus. 16No kuj yog ib yam phem uas tsis zoo kuv siab, yog qhov uas nws yug los zoo li cas nws yuav rov mus ib yam li ntawd. Nws tau qabhau dabtsi, qhov uas nws siv siav siv zog thiaj tau cua xwb? 17Nws noj nyob hauv qhov tsaus ntuj tag nws sim neej, nws muaj kev nyuaj siab kawg, muaj mob muaj nkeeg thiab muaj kev chim.
18Saib maj, qhov uas kuv pom zoo thiab tsim nyog yog qhov uas noj thiab haus thiab tau kev zoo siab ntawm tej haujlwm huvsi uas yus siv siav siv zog ua hauv lub qab hnub, rau tej sijhawm tsawg tsawg uas yus muaj txojsia nyob uas Vajtswv pub rau yus, vim tej no yog nws li ntiag. 19Qhov uas txhua tus uas Vajtswv pub nyiaj txiag thiab qhov txhia chaw thiab pub kom nws zoo siab rau tej ntawd, thiab qhov uas lees yuav nws li ntiag tug thiab zoo siab rau tej haujlwm uas nws ua, no yog Vajtswv pub ntag. 20Nws thiaj tsis tshua txhawj txog lub caij lub nyoog uas nws muaj txojsia nyob, rau qhov Vajtswv pub kom nws lub siab tsuas xav txog qhov uas zoo siab xyiv fab.