5

Maiv Dungx La'guaih Laengz Waac

1Meih mingh zaangc Tin-Hungh nyei biauv oix zuqc faix fim. Mingh fatv muangx se gauh longx mienh hngongx mienh fongc horc ziec. Ninh mbuo zungv maiv hiuv ninh mbuo zoux nyei orqv sic.
  2Yiem Tin-Hungh nyei nza'hmien
   maiv dungx zoux hnyouv beqv,
   maiv dungx zoux nzuih siepv gorngv haaix nyungc.
  Tin-Hungh yiem gu'nguaaic lungh,
   meih yiem ga'ndiev ndau,
   weic naaiv meih oix zuqc gorngv waac zoqc nyei.
  3Yietc zei hnamv camv, yietc zei haih mbeix mbeix,
   yietc zei gorngv waac camv, yietc zei haih gorngv cuotv hngongx nyei waac.
4Meih laengz ngaengc waac bun Tin-Hungh maiv dungx ngaih. Oix zuqc siepv-siepv nyei jaauv sung. Ninh maiv a'hneiv mienh hngongx mienh. Oix zuqc jaauv sung meih laengz nyei ngaengc waac. 5Meih maiv laengz waac se gauh longx laengz liuz yaac maiv jaauv. 6Maiv dungx bun meih nyei nzuih zoux gorn dorh meih baamz zuiz. Yaac maiv dungx dorng jienv sai mienh gorngv, “Yie laengz nyei waac yie houv dorngc mi'aqv.” Weic haaix diuc bun Tin-Hungh qiex jiez meih gorngv nyei waac ziouc mietc nzengc meih nyei buoz zoux nyei gong? 7Mbeix mbeix camv, gorngv waac camv se hnamv maiv mengh baeqc nyei sic. Mv baac oix zuqc gamh nziex, taaih Tin-Hungh.

Mienh Nyei Maengc Kungx-Morngh Hnangv

8Se gorngv yiem haaix norm saengv buatc mienh jomc mienh zuqc zeix, liemh baengh fim caux zoux horpc nyei jauv zuqc caangv mingh, maiv dungx mbuoqc horngh. Weic zuqc yietc dauh jien maaih dauh gauh hlo bungx m'zing mangc. Aengx maaih dauh gauh hlo jiex bungx m'zing mangc ninh mbuo i dauh. 9Ndau-beih cuotv nyei nyungc-nyungc se weic zuangx mienh. Hungh diex ganh yaac bangc ndeic duqv longx.
  10Hnamv nyaanh nyei mienh, nyaanh yietc liuz maiv gaux.
   Hnamv zinh zoih nyei mienh, leic zinh yietc liuz maiv buangv hnyouv.
   Naaiv yaac kungx-morngh.
  11Ga'naaiv jaa camv,
   longc nyei mienh yaac jaa camv.
  Ga'naaiv nyei ziouv duqv haaix nyungc maaih lamh longc,
   cuotv liuz bun m'zing mangc hnangv?
  12Laauh luic nyei gong-mienh maiv gunv ninh duqv nyanc camv fai zoqc,
   ninh bueix m'njormh kuv nyei.
  Mv baac butv-zoih mienh maaih ga'naaiv camv
   ziouc bun ninh bueix maiv njormh.
13Yiem naaiv seix zaangc yie buatc maaih yietc nyungc hienv haic nyei sic.
  Maaih mienh siou zinh zoih camv taux zungv hoic zuqc ganh.
   14Ninh zoux saeng-eix, ninh nyei zinh zoih ndortv nzengc.
  Ninh maaih dauh dorn,
   yaac maiv maaih yietc nyungc liouh ninh nyei dorn.
  15Mienh cuotv seix njang sin nyei daaih,
   yaac hnangv wuov nor njang sin nyei guei seix.
  Ninh laauh luic zoux gong,
   ninh nyei buoz yaac maiv haih dorh haaix nyungc mingh.
16Naaiv yaac benx yietc nyungc hienv haic nyei sic.
  Mienh hnangv haaix nor cuotv seix,
   ninh hnangv wuov nor guei seix.
  Ninh kungx weic nziaaux laauh luic hnangv,
   ninh ziouc duqv haaix nyungc?
  17Yiem seix zaangc nyei hnoi-nyieqc ninh kungx yiem hmuangx,
   maaih kuonx hnyouv nyei sic camv,
   maaih zeqc naanc hoic,
   yaac maaih qiex jiez nyei jauv.
18Yie buatc horpc nyei, longx nyei se mienh yiem seix zaangc, dongh Tin-Hungh ceix bun nyei hnoi-nyieqc nangv nyei, oix zuqc nyanc yaac hopv yaac a'hneiv ninh laauh luic zoux nyei gong, weic zuqc naaiv benx ninh nyei buonc. 19Aengx maaih nyungc. Se gorngv Tin-Hungh bun mienh butv zoih, benx nyei, yaac bun ninh a'hneiv longc, zipv benx ninh nyei buonc, a'hneiv ninh laauh luic zoux nyei gong, naaiv se Tin-Hungh nyei zingh nyeic. 20Ninh maiv zuqc hnamv camv taux ganh ziangh nyei hnoi-nyieqc, weic zuqc Tin-Hungh bun ninh nyei hnyouv njien-youh.