6

1Geh du nau mhĭk ng gâp saơ tâm dâng măt nar, jêh i nau nây ƀư jâk lĕ rngôch bunuyh: 2aơ, eh du huê Brah Ndu n jêh nau ndrŏng, âk drăp ndơ, êh ri nau bu yơk; kŏ tât dơi geh lĕ til ndơ nau nuih n'hâm păng ŭch, mâu ưt du ntil ôh; ƀiălah Brah du mâu ăn păng dơi ŏng ndơ nây ôh, ƀiălah geh bu êng ơi dŏng ndơ nây. Nây jêng nau dơm am, du nau rêh ni ngăn. 3Tơlah du huê unuyh geh du rhiăng nuyh kon sau, jêh ri gŭ rêh k năm; ƀiălah păng mâu geh dŏngôh au ueh maak tâm nau rêh; jêh ri khĭt mâu eh lĕ nau tâp brôi ăn ueh, gâp mĭn, u huê kon bu lĕ rlêh jêng ueh lơn ma ăng. 4Yorlah kon bu rlêh nây ât ma nau dơm dam jêh ri hăn tâm nau go klĕng, jêh ri amoh păng tâm ntŭk go klĕng; bu mâu hôm kah gĭt ma păng h. 5Păng mâu saơ măt ar, păng ăt mâu gĭt năl lĕ moh dơ nây; ƀiălah păng geh nau rlu lơn a đah bunuyh ri. 6Nđâp tơlah ăng mra jŏk rêh bar rbăn năm ƀiălah âu geh nau ueh maak ôh--nglĕ dŭt lĕ ngôch mâu hĕ sĭt nsum du ntŭk?
7Lĕ ngôch nau hŏt ra-ah ma kon bunuyh ƀư yor prăp a trôm mbung păng nơm, ƀiălah nau păng ch sa mâu blau mpay ôh.
8Du uĕ bunuyh blau mĭn moh nau ueh lơn đah bunuyh luk-mâl? Jêh ri du huê bunuyh o-ach gĭt nau ti, gŭ ngao ôi măng ueh, ta năp măt unuyh, moh nau khlay păng geh?
9Jêng eh lơn gŭ maak đah ndơ trôm măt aơ ma đah nau kơnh blă blơ. Nau nây âm ban lĕ jêng dơm dam, jêh ri tĭng long sial khôm.
10Moh ndơ geh êh bu hŏ ntơ amoh bơh saơm; jêh i bu lĕ gĭt mâm bunuyh jêng, jêh ri ăng mâu dơi tâm rlăch ôh đah u huê Nơm katang lơn ma păng.
11Dôl ngơi klơn jêng dơm dam lơn lĕ, jêh i moh nau ueh ueh lơn ma bunuyh yor nau nây? 12Yorlah bu gĭt moh jêng ueh lơn ma bunuyh dôl gŭ êh ƀât lât tâm nau rêh dơm am păng, rlau lôch nâm bu n'hâm tơm i? Yorlah mbu nơm dơi mbơh ma bunuyh nau mra tât ăndơ̆ ma păng tâm dâng măt ar?