6

1Kuv pum muaj ib yaam phem nyob huv qaab lub nub, yaam hov nyaav kawg rua tuabneeg, 2yog tug tuabneeg kws Vaajtswv muab nyaj txag, hov txhua chaw hab meej mom pub rua nwg txhad tau txhua yaam kws nwg ntshaw tsw tu ncua ib yaam hlo le, tassws Vaajtswv tsw pub nwg tau swv tej ntawd, tassws luas lwm tug yuav tau swv. Nuav kuj yog qhuav qhawv, yog kev nyuaj sab luj kawg. 3Txawm yog leejtwg muaj ib puas tug mivnyuas hab nyob ntau xyoo, nwg lub caij lub nyoog kws nwg muaj txujsa nyob ntev, tassws nwg tsw muaj kev zoo sab ntawm tej yaam kws zoo hab nwg tuag tsw muaj nteeg, los kuv has tas tug mivnyuas kws pob lawm tseed zoo dua tug hov. 4Tsua qhov tug mivnyuas ntawd yug lug qhuav qhawv hab tuag rua huv qhov tsaus ntuj, hab nwg lub npe yeej muab npog rua huv qhov tsaus ntuj lawm, 5hab yeej tsw tau pum lub nub hab tseed tsw tau paub ib yaam daabtsw le. Tug mivnyuas nuav tau su sab tug yeeg ntau dua tug hov. 6Txawm yog nwg ua neej nyob ib txheeb xyoo hab tseed ntxwv ib npaug rua los tsw tau ib yaam daabtsw kws zoo. Txhua tug tsw yog nqeg moog rua huv tuab qhov chaw lov?
7Tuabneeg tej num huvsw puavleej yog ua rua lub qhov ncauj xwb, txawm yog le ntawd los puab tsw txawj tsau le. 8Tug kws muaj tswvyim tau daabtsw zoo dua tug kws tsw thoob tswb? Tug pluag kws paub xyum zoo rua ntawm cov kws muaj txujsa nyob xubndag tau daabtsw hab? 9Pum ntawm lub qhov muag zoo dua le kws pheej ntshaw hab moog nrhav. Nuav kuj yog qhuav qhawv hab haus cua xwb.
10Yaam kws muaj nwgnuav kuj yog yaam kws teem ca lawm, hab kuj paub tas tuabneeg yog daabtsw hab puab kuj tsw txawj nrug tug kws muaj fwjchim luj dua puab sws caam. 11Yim has ntau kuj yimfuab qhuav qhawv ntau, mas yuav muaj qaabhau daabtsw rua tuabneeg? 12Thaus tuabneeg tseed muaj txujsa nyob lub caij lub nyoog tsawg tsawg kws qhuav qhawv hab dhau plhawv yaam le tug duab, leejtwg paub tas yaam twg zoo rua tuabneeg? Leejtwg has tau rua tuabneeg tas yaam twg yuav tshwm lug ua qaab nwg huv qaab lub nub?