6

1Kuv pom muaj ib yam phem nyob hauv lub qab hnub, yam ntawd hnyav kawg rau neeg, 2yog tus neeg uas Vajtswv muab nyiaj txiag, qhov txhia chaw thiab meej mom pub rau nws thiaj tau txhua yam uas nws ntshaw tsis tu ncua ib yam kiag li, tiamsis Vajtswv tsis pub nws tau siv tej ntawd, tiamsis luag lwm tus yuav tau siv. No kuj yog qhuav qhawv, yog kev nyuaj siab loj kawg. 3Txawm yog leejtwg muaj ib puas tus menyuam thiab nyob ntau xyoo, nws lub caij lub nyoog uas nws muaj txojsia nyob ntev, tiamsis nws tsis muaj kev zoo siab ntawm tej yam uas zoo thiab nws tuag tsis muaj ntees, los kuv hais tias tus menyuam uas nchuav lawm tseem zoo dua tus ntawd. 4Rau qhov tus menyuam ntawd yug los qhuav qhawv thiab tuag rau hauv qhov tsaus ntuj, thiab nws lub npe yeej muab npog rau hauv qhov tsaus ntuj lawm, 5thiab yeej tsis tau pom lub hnub thiab tseem tsis tau paub ib yam dabtsi li. Tus menyuam no tau so siab tus yees ntau dua tus ntawd. 6Txawm yog nws ua neej nyob ib txhiab xyoo thiab tseem ntxiv ib npaug rau los tsis tau ib yam dabtsi uas zoo. Txhua tus tsis yog nqes mus rau hauv tib qhov chaw lov?
7Neeg tej haujlwm huvsi puavleej yog ua rau lub qhov ncauj xwb, txawm yog li ntawd los lawv tsis txawj tsau li. 8Tus uas muaj tswvyim tau dabtsi zoo dua tus uas tsis thoob tsib? Tus pluag uas paub xyaum zoo rau ntawm cov uas muaj txojsia nyob xubntiag tau dabtsi thiab? 9Pom ntawm lub qhov muag zoo dua li uas pheej ntshaw thiab mus nrhiav. No kuj yog qhuav qhawv thiab haus cua xwb.
10Yam uas muaj nimno kuj yog yam uas teem cia lawm, thiab kuj paub tias neeg yog dabtsi thiab lawv kuj tsis txawj nrog tus uas muaj hwjchim loj dua lawv sib cam. 11Yim hais ntau kuj yimhuab qhuav qhawv ntau, mas yuav muaj qabhau dabtsi rau neeg? 12Thaum neeg tseem muaj txojsia nyob lub caij lub nyoog tsawg tsawg uas qhuav qhawv thiab dhau plaws yam li tus duab, leejtwg paub tias yam twg zoo rau neeg? Leejtwg hais tau rau neeg tias yam twg yuav tshwm los tom qab nws hauv lub qab hnub?